Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز

دیود دوبل 15 آمپر<BR> SKKD 15/06 <BR> SKKD 15/08 <BR> SKKD 15/12 <BR> SKKD 15/14 <BR> SKKD 15/16 <BR>

دیود دوبل 15 آمپر
SKKD 15/06
SKKD 15/08
SKKD 15/12
SKKD 15/14
SKKD 15/16

دیود دوبل 46 آمپر<BR>SKKD 46/08<BR> SKKD 46/12<BR> SKKD 46/16<BR> SKKD 46/18<BR><BR>

دیود دوبل 46 آمپر
SKKD 46/08
SKKD 46/12
SKKD 46/16
SKKD 46/18

دیود دوبل 26 آمپر <BR> SKKD 26/08<BR> SKKD 26/12<BR> SKKD 26/16<BR> <BR><BR>

دیود دوبل 26 آمپر
SKKD 26/08
SKKD 26/12
SKKD 26/16


 دیود دوبل 82 آمپر<BR> SKKD 81/14 <BR> SKKD 81/15 <BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 82 آمپر
SKKD 81/14
SKKD 81/15دیود دوبل 82 آمپر<BR> SKKD 81/20 H4<BR> SKKD 81/22 H4 <BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 82 آمپر
SKKD 81/20 H4
SKKD 81/22 H4دیود دوبل 100 آمپر<BR> SKKD 100/8<BR>SKKD 100/12<BR>SKKD 100/14<BR>SKKD 100/16<BR>SKKD 100/18<BR>

دیود دوبل 100 آمپر
SKKD 100/8
SKKD 100/12
SKKD 100/14
SKKD 100/16
SKKD 100/18

دیود دوبل 134 آمپر<BR>SKKD 101/16<BR><BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 134 آمپر
SKKD 101/16
دیود دوبل 195 آمپر<BR>SKKD 162 <BR><BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 195 آمپر
SKKD 162
دیود دوبل 212 آمپر<BR>SKKD 212/18<BR><BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 212 آمپر
SKKD 212/18
دیود دوبل 260 آمپر<BR><SKKD 260/08<BR>SKKD 260/12<BR>SKKD 260/16<BR>SKKD 260/20 H4 <BR>SKKD 260/22 H4<BR><BR>

دیود دوبل 260 آمپر
SKKD 260/12
SKKD 260/16
SKKD 260/20 H4
SKKD 260/22 H4

دیود دوبل 350 آمپر<BR>SKKD 353/12<BR>SKKD 353/16<BR>SKKD 353/18<BR><BR><BR>

دیود دوبل 350 آمپر
SKKD 353/12
SKKD 353/16
SKKD 353/18


دیود دوبل 380 آمپر<BR>SKKD 380/08<BR>SKKD 380/16<BR>SKKD 380/18<BR>SKKD 380/20 H4 <BR>SKKD 380/22 H4

دیود دوبل 380 آمپر
SKKD 380/08
SKKD 380/16
SKKD 380/18
SKKD 380/20 H4
SKKD 380/22 H4

دیود دوبل 701 آمپر<BR>SKKD 701/12 <BR>SKKD 701/16 <BR>SKKD 701/18 <BR>SKKD 701/22 H4 <BR>

دیود دوبل 701 آمپر
SKKD 701/12
SKKD 701/16
SKKD 701/18
SKKD 701/22 H4

تریستور دوبل 13.5 آمپر<BR>SKKT 15/06 E<BR>SKKT 15/08 E<BR>SKKT 15/14 E<BR><BR>

تریستور دوبل 13.5 آمپر
SKKT 15/06 E
SKKT 15/08 E
SKKT 15/14 E

تریستور دوبل 18 آمپر<BR>SKKT 20/08 E<BR>SKKT 20/12 E<BR>SKKT 20/14 E<BR>SKKT 20/16 E<BR>

تریستور دوبل 18 آمپر
SKKT 20/08 E
SKKT 20/12 E
SKKT 20/14 E
SKKT 20/16 E

تریستور دوبل 18 آمپر<BR>SKKT 20B08 E<BR>SKKT 20B12 E<BR>SKKT 20B14 E<BR><BR>

تریستور دوبل 18 آمپر
SKKT 20B08 E
SKKT 20B12 E
SKKT 20B14 E

تریستور دوبل 25 آمپر<BR>SKKT 27/08 E<BR>SKKT 27/12 E<BR>SKKT 27/14 E<BR>SKKT 27/16 E<BR>

تریستور دوبل 25 آمپر
SKKT 27/08 E
SKKT 27/12 E
SKKT 27/14 E
SKKT 27/16 E

تریستور دوبل 25 آمپر<BR>SKKT 27B08 E<BR>SKKT 27B12 E<BR>SKKT 27B16 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 25 آمپر
SKKT 27B08 E
SKKT 27B12 E
SKKT 27B16 E


تریستور دوبل 40 آمپر<BR>SKKT 42/08 E<BR>SKKT 42/12 E<BR>SKKT 42/14 E<BR>SKKT 42/16 E<BR>SKKT 42/18 E

تریستور دوبل 40 آمپر
SKKT 42/08 E
SKKT 42/12 E
SKKT 42/14 E
SKKT 42/16 E
SKKT 42/18 E

تریستور دوبل 40 آمپر<BR>SKKT 42B08 E<BR>SKKT 42B12 E<BR>SKKT 42B14 E<BR>SKKT 42B16 E<BR>SKKT 42B18 E

تریستور دوبل 40 آمپر
SKKT 42B08 E
SKKT 42B12 E
SKKT 42B14 E
SKKT 42B16 E
SKKT 42B18 E

|<     1    2    3    4    5    6    7    8    9     >|


تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575