Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - تریستور ماژول

تریستور دوبل 13.5 آمپر<BR>SKKT 15/06 E<BR>SKKT 15/08 E<BR>SKKT 15/14 E<BR><BR>

تریستور دوبل 13.5 آمپر
SKKT 15/06 E
SKKT 15/08 E
SKKT 15/14 E

تریستور دوبل 18 آمپر<BR>SKKT 20/08 E<BR>SKKT 20/12 E<BR>SKKT 20/14 E<BR>SKKT 20/16 E<BR>

تریستور دوبل 18 آمپر
SKKT 20/08 E
SKKT 20/12 E
SKKT 20/14 E
SKKT 20/16 E

تریستور دوبل 18 آمپر<BR>SKKT 20B08 E<BR>SKKT 20B12 E<BR>SKKT 20B14 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 18 آمپر
SKKT 20B08 E
SKKT 20B12 E
SKKT 20B14 E


تریستور دوبل 25 آمپر<BR>SKKT 27/08 E<BR>SKKT 27/12 E<BR>SKKT 27/14 E<BR>SKKT 27/16 E<BR><BR>

تریستور دوبل 25 آمپر
SKKT 27/08 E
SKKT 27/12 E
SKKT 27/14 E
SKKT 27/16 E

تریستور دوبل 25 آمپر<BR>SKKT 27B08 E<BR>SKKT 27B12 E<BR>SKKT 27B16 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 25 آمپر
SKKT 27B08 E
SKKT 27B12 E
SKKT 27B16 E


تریستور دوبل 40 آمپر<BR>SKKT 42/08 E<BR>SKKT 42/12 E<BR>SKKT 42/14 E<BR>SKKT 42/16 E<BR>SKKT 42/18 E

تریستور دوبل 40 آمپر
SKKT 42/08 E
SKKT 42/12 E
SKKT 42/14 E
SKKT 42/16 E
SKKT 42/18 E

تریستور دوبل 40 آمپر<BR>SKKT 42B08 E<BR>SKKT 42B12 E<BR>SKKT 42B14 E<BR>SKKT 42B16 E<BR>SKKT 42B18 E

تریستور دوبل 40 آمپر
SKKT 42B08 E
SKKT 42B12 E
SKKT 42B14 E
SKKT 42B16 E
SKKT 42B18 E

تریستور دوبل 50 آمپر<BR>SKKT 57/08 E<BR>SKKT 57/12 E<BR>SKKT 57/14 E<BR>SKKT 57/18 E<BR><BR>

تریستور دوبل 50 آمپر
SKKT 57/08 E
SKKT 57/12 E
SKKT 57/14 E
SKKT 57/18 E

تریستور دوبل 50 آمپر<BR>SKKT 57B16 E<BR>SKKT 57B14 E<BR>SKKT 57B12 E<BR>SKKT 57B08 E

تریستور دوبل 50 آمپر
SKKT 57B16 E
SKKT 57B14 E
SKKT 57B12 E
SKKT 57B08 E

تریستور دوبل 55 آمپر<BR>SKKT 58/16 E<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 55 آمپر
SKKT 58/16 Eتریستور دوبل 55 آمپر<BR>SKKT 58B16 E<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 55 آمپر
SKKT 58B16 Eتریستور دوبل 70 آمپر<BR>SKKT 72/08 E<BR>SKKT 72/12 E<BR>SKKT 72/14 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 70 آمپر
SKKT 72/08 E
SKKT 72/12 E
SKKT 72/14 E


تریستور دوبل 70 آمپر <BR>SKKT 72B08 E<BR>SKKT 72B12 E<BR>SKKT 72B14 E<BR>SKKT 72B16 E<BR>SKKT 72B18 E

تریستور دوبل 70 آمپر
SKKT 72B08 E
SKKT 72B12 E
SKKT 72B14 E
SKKT 72B16 E
SKKT 72B18 E

تریستور دوبل 70 آمپر<BR>SKKT 72/20E H4<BR>SKKT 72/22E H4<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 70 آمپر
SKKT 72/20E H4
SKKT 72/22E H4تریستور دوبل 95 آمپر<BR><BR>SKKT 92/08 E<BR>SKKT 92/14 E<BR>SKKT 92/16 E<BR>SKKT 92/18 E<BR>

تریستور دوبل 95 آمپر

SKKT 92/08 E
SKKT 92/14 E
SKKT 92/16 E
SKKT 92/18 E

تریستور دوبل 95 آمپر<BR>SKKT 92B08 E<BR>SKKT 92B12 E<BR>SKKT 92B14 E<BR>SKKT 92B16 E<BR><BR>

تریستور دوبل 95 آمپر
SKKT 92B08 E
SKKT 92B12 E
SKKT 92B14 E
SKKT 92B16 E

تریستور دوبل 106 آمپر<BR>SKKT 106/08 E<BR>SKKT 106/12 E<BR>SKKT 106/14 E<BR>SKKT 106/16 E<BR>SKKT 106/18 E<BR>

تریستور دوبل 106 آمپر
SKKT 106/08 E
SKKT 106/12 E
SKKT 106/14 E
SKKT 106/16 E
SKKT 106/18 E

تریستور دوبل 106 آمپر<BR>SKKT 106B08 E<BR>SKKT 106B12 E<BR>SKKT 106B14 E<BR>SKKT 106B16 E<BR>SKKT 106B18 E

تریستور دوبل 106 آمپر
SKKT 106B08 E
SKKT 106B12 E
SKKT 106B14 E
SKKT 106B16 E
SKKT 106B18 E

تریستور دوبل 119 آمپر<BR> SKKT 107/16 E<BR><BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 119 آمپر
SKKT 107/16 E
تریستور دوبل 119 آمپر<BR> SKKT 107B16 E<BR><BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 119 آمپر
SKKT 107B16 E
تریستور دوبل 129 آمپر <BR>SKKT 122/12 E<BR>SKKT 122/14 E<BR>SKKT 122/16 E<BR>SKKT 122/18 E<BR>

تریستور دوبل 129 آمپر
SKKT 122/12 E
SKKT 122/14 E
SKKT 122/16 E
SKKT 122/18 E

تریستور دوبل 137 آمپر <BR>SKKT 132/08 E<BR>SKKT 132/12 E<BR>SKKT 132/14 E<BR>SKKT 132/16 E<BR>SKKT 132/18 E

تریستور دوبل 137 آمپر
SKKT 132/08 E
SKKT 132/12 E
SKKT 132/14 E
SKKT 132/16 E
SKKT 132/18 E

تریستور دوبل 128 آمپر<BR>SKKT 132/20 E H4<BR>SKKT 132/22 E H4<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 128 آمپر
SKKT 132/20 E H4
SKKT 132/22 E H4تریستور دوبل 156 آمپر<BR>SKKT 162/08 E<BR>SKKT 162/12 E<BR>SKKT 162/14 E<BR>SKKT 162/16 E<BR>SKKT 162/18 E

تریستور دوبل 156 آمپر
SKKT 162/08 E
SKKT 162/12 E
SKKT 162/14 E
SKKT 162/16 E
SKKT 162/18 E

تریستور دوبل 143 آمپر<BR>SKKT 162/20 E H4<BR>SKKT 162/22 E H4<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 143 آمپر
SKKT 162/20 E H4
SKKT 162/22 E H4تریستور دوبل 175 آمپر<BR>SKKT 172/14 E<BR>SKKT 172/16 E<BR>SKKT 172/18 E<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 175 آمپر
SKKT 172/14 E
SKKT 172/16 E
SKKT 172/18 Eتریستور دوبل 250 آمپر<BR>SKKT 250/08 E<BR>SKKT 250/12 E<BR>SKKT 250/16 E<BR>SKKT 250/18 E<BR><BR>

تریستور دوبل 250 آمپر
SKKT 250/08 E
SKKT 250/12 E
SKKT 250/16 E
SKKT 250/18 E

تریستور دوبل 273 آمپر<BR>SKKT 273/12 E<BR>SKKT 273/16 E<BR>SKKT 273/18 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 273 آمپر
SKKT 273/12 E
SKKT 273/16 E
SKKT 273/18 E


تریستور دوبل 252 آمپر<BR>SKKT 280/20 E H4<BR>SKKT 280/22 E H4<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 252 آمپر
SKKT 280/20 E H4
SKKT 280/22 E H4تریستور دوبل 305 آمپر<BR>SKKT 330/08 E<BR>SKKT 330/12 E<BR>SKKT 330/16 E<BR>SKKT 330/18 E<BR><BR>

تریستور دوبل 305 آمپر
SKKT 330/08 E
SKKT 330/12 E
SKKT 330/16 E
SKKT 330/18 E

تریستور دوبل 320 آمپر<BR>SKKT 323/12 E<BR>SKKT 323/16 E<BR>SKKT 323/18 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 320 آمپر
SKKT 323/12 E
SKKT 323/16 E
SKKT 323/18 E


تریستور دوبل 460 آمپر<BR>SKKT 460/22 E H4<BR><BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 460 آمپر
SKKT 460/22 E H4
تریستور دوبل 570 آمپر<BR>SKKT 570/16 E<BR>SKKT 570/18 E<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 570 آمپر
SKKT 570/16 E
SKKT 570/18 Eماژول دوبل تریستور 560 آمپر <br>SKKQ 560/14E<br>SKKQ 560/18E<BR><BR><BR><BR><BR><BR

ماژول دوبل تریستور 560 آمپر
SKKQ 560/14E
SKKQ 560/18E
ماژول دوبل تریستور 800 آمپر <br>SKKQ 800/14E<br>SKKQ 800/18E<BR><BR><BR><BR

ماژول دوبل تریستور 800 آمپر
SKKQ 800/14E
SKKQ 800/18E


ماژول دوبل تریستور 1225آمپر <br>SKKQ 1200/14E<br>SKKQ 1200/18E<BR><BR><BR><BR

ماژول دوبل تریستور 1225آمپر
SKKQ 1200/14E
SKKQ 1200/18E


ماژول دوبل تریستور 1500 آمپر <br>SKKQ 1500/14E<br>SKKQ 1500/18E<BR><BR><BR><BR

ماژول دوبل تریستور 1500 آمپر
SKKQ 1500/14E
SKKQ 1500/18E


ماژول دوبل تریستور 3080 آمپر <br>SKKQ 3000/14E<br>SKKQ 3000/18E<BR><BR><BR<BR>

ماژول دوبل تریستور 3080 آمپر
SKKQ 3000/14E
SKKQ 3000/18E

SK 25 KQ

SK 25 KQ

SK 25 UT

SK 25 UT

SK 25 WT

SK 25 WT

SK 30 DTA

SK 30 DTA

SK 35 BZ

SK 35 BZ

SK 35 TAA

SK 35 TAA

SK25UT16p

SK25UT16p

SKKH 27

SKKH 27

SKKH 42

SKKH 42

SKKT 15

SKKT 15

SKKT 20

SKKT 20

SKKT 20B

SKKT 20B

SKKT 27

SKKT 27

SKKT 27B

SKKT 27B

SKKT 42

SKKT 42

تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575