Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - دیود ماژول

دیود دوبل 15 آمپر<BR> SKKD 15/06 <BR> SKKD 15/08 <BR> SKKD 15/12 <BR> SKKD 15/14 <BR> SKKD 15/16 <BR>

دیود دوبل 15 آمپر
SKKD 15/06
SKKD 15/08
SKKD 15/12
SKKD 15/14
SKKD 15/16

دیود دوبل 46 آمپر<BR>SKKD 46/08<BR> SKKD 46/12<BR> SKKD 46/16<BR> SKKD 46/18<BR><BR>

دیود دوبل 46 آمپر
SKKD 46/08
SKKD 46/12
SKKD 46/16
SKKD 46/18

دیود دوبل 26 آمپر <BR> SKKD 26/08<BR> SKKD 26/12<BR> SKKD 26/16<BR> <BR><BR>

دیود دوبل 26 آمپر
SKKD 26/08
SKKD 26/12
SKKD 26/16


 دیود دوبل 82 آمپر<BR> SKKD 81/14 <BR> SKKD 81/15 <BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 82 آمپر
SKKD 81/14
SKKD 81/15دیود دوبل 82 آمپر<BR> SKKD 81/20 H4<BR> SKKD 81/22 H4 <BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 82 آمپر
SKKD 81/20 H4
SKKD 81/22 H4دیود دوبل 100 آمپر<BR> SKKD 100/8<BR>SKKD 100/12<BR>SKKD 100/14<BR>SKKD 100/16<BR>SKKD 100/18<BR>

دیود دوبل 100 آمپر
SKKD 100/8
SKKD 100/12
SKKD 100/14
SKKD 100/16
SKKD 100/18

دیود دوبل 134 آمپر<BR>SKKD 101/16<BR><BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 134 آمپر
SKKD 101/16
دیود دوبل 195 آمپر<BR>SKKD 162 <BR><BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 195 آمپر
SKKD 162
دیود دوبل 212 آمپر<BR>SKKD 212/18<BR><BR><BR><BR><BR>

دیود دوبل 212 آمپر
SKKD 212/18
دیود دوبل 260 آمپر<BR><SKKD 260/08<BR>SKKD 260/12<BR>SKKD 260/16<BR>SKKD 260/20 H4 <BR>SKKD 260/22 H4<BR><BR>

دیود دوبل 260 آمپر
SKKD 260/12
SKKD 260/16
SKKD 260/20 H4
SKKD 260/22 H4

دیود دوبل 350 آمپر<BR>SKKD 353/12<BR>SKKD 353/16<BR>SKKD 353/18<BR><BR><BR>

دیود دوبل 350 آمپر
SKKD 353/12
SKKD 353/16
SKKD 353/18


دیود دوبل 380 آمپر<BR>SKKD 380/08<BR>SKKD 380/16<BR>SKKD 380/18<BR>SKKD 380/20 H4 <BR>SKKD 380/22 H4

دیود دوبل 380 آمپر
SKKD 380/08
SKKD 380/16
SKKD 380/18
SKKD 380/20 H4
SKKD 380/22 H4

دیود دوبل 701 آمپر<BR>SKKD 701/12 <BR>SKKD 701/16 <BR>SKKD 701/18 <BR>SKKD 701/22 H4 <BR>

دیود دوبل 701 آمپر
SKKD 701/12
SKKD 701/16
SKKD 701/18
SKKD 701/22 H4

SKKD 15

SKKD 15

SKKD 26

SKKD 26

SKKD 40F

SKKD 40F

SKKE 15

SKKE 15

تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575