Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - دیود تریستور ماژول

ماژول تریستور- دیود 13.5 آمپر<BR>SKKH 15/08 E<BR>SKKH 15/12 E<BR>SKKH 15/16 E<BR><BR><BR>

ماژول تریستور- دیود 13.5 آمپر
SKKH 15/08 E
SKKH 15/12 E
SKKH 15/16 E


ماژول تریستور- دیود 25 آمپر  <BR>SKKH 27/12 E<BR>SKKH 27/14 E<BR>SKKH 27/16 E<BR><BR><BR>

ماژول تریستور- دیود 25 آمپر
SKKH 27/12 E
SKKH 27/14 E
SKKH 27/16 E


ماژول تریستور- دیود 40 آمپر<BR>SKKH 42/08 E<BR>SKKH 42/12 E<BR>SKKH 42/14 E<BR>SKKH 42/16 E<BR>SKKH 42/18 E<BR>

ماژول تریستور- دیود 40 آمپر
SKKH 42/08 E
SKKH 42/12 E
SKKH 42/14 E
SKKH 42/16 E
SKKH 42/18 E

ماژول تریستور - دیود 50 آمپر<BR>SKKH 57/08 E<BR>SKKH 57/12 E<BR>SKKH 57/14 E<BR>SKKH 57/16 E<BR>SKKH 57/18 E

ماژول تریستور - دیود 50 آمپر
SKKH 57/08 E
SKKH 57/12 E
SKKH 57/14 E
SKKH 57/16 E
SKKH 57/18 E

ماژول تریستور - دیود 50 آمپر<BR>SKKH 57/20E H4<BR>SKKH 57/22E H4<BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 50 آمپر
SKKH 57/20E H4
SKKH 57/22E H4ماژول تریستور - دیود 55 آمپر <BR>SKKH 58/16 E<BR><BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 55 آمپر
SKKH 58/16 E
ماژول تریستور - دیود 70 آمپر <BR>SKKH 72/18 E<BR>SKKH 72/08 E<BR>SKKH 72/12 E<BR>SKKH 72/14 E<BR>SKKH 72/16 E

ماژول تریستور - دیود 70 آمپر
SKKH 72/18 E
SKKH 72/08 E
SKKH 72/12 E
SKKH 72/14 E
SKKH 72/16 E

ماژول تریستور - دیود 70 آمپر<BR>SKKH 72/20E H4<BR>SKKH 72/22E H4<BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 70 آمپر
SKKH 72/20E H4
SKKH 72/22E H4ماژول تریستور - دیود 95 آمپر<BR>SKKH 92/12 E<BR>SKKH 92/08 E<BR>SKKH 92/14 E<BR>SKKH 92/16 E<BR>SKKH 92/18 E

ماژول تریستور - دیود 95 آمپر
SKKH 92/12 E
SKKH 92/08 E
SKKH 92/14 E
SKKH 92/16 E
SKKH 92/18 E

ماژول تریستور - دیود 106 آمپر<BR>SKKH 106/08 E<BR>SKKH 106/12 E<BR>SKKH 106/14 E<BR>SKKH 106/16 E<BR>SKKH 106/18 E

ماژول تریستور - دیود 106 آمپر
SKKH 106/08 E
SKKH 106/12 E
SKKH 106/14 E
SKKH 106/16 E
SKKH 106/18 E

ماژول تریستور - دیود 119 آمپر<BR>SKKH 107/16 E<BR><BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 119 آمپر
SKKH 107/16 E
ماژول تریستور - دیود 129 آمپر<BR>SKKH 122/14 E<BR>SKKH 122/16 E<BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 129 آمپر
SKKH 122/14 E
SKKH 122/16 Eماژول تریستور - دیود 137 آمپر<BR>SKKH 132/08 E<BR>SKKH 132/12 E<BR>SKKH 132/14 E<BR>SKKH 132/18 E<BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 137 آمپر
SKKH 132/08 E
SKKH 132/12 E
SKKH 132/14 E
SKKH 132/18 E

ماژول تریستور - دیود 128 آمپر<BR>SKKH 132 H4<BR><BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 128 آمپر
SKKH 132 H4
ماژول تریستور - دیود 156 آمپر<BR>SKKH 162/08 E<BR>SKKH 162/12 E<BR>SKKH 162/14 E<BR>SKKH 162/16 E<BR>SKKH 162/18 E

ماژول تریستور - دیود 156 آمپر
SKKH 162/08 E
SKKH 162/12 E
SKKH 162/14 E
SKKH 162/16 E
SKKH 162/18 E

ماژول تریستور - دیود 143 آمپر<BR>SKKH 162/20 E H4<BR>SKKH 162/22 E H4<BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 143 آمپر
SKKH 162/20 E H4
SKKH 162/22 E H4


ماژول تریستور - دیود 175 آمپر<BR>SKKH 172/16 E<BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 175 آمپر
SKKH 172/16 Eماژول تریستور - دیود 250 آمپر<BR>SKKH 250/08 E<BR>SKKH 250/12 E<BR>SKKH 250/16 E<BR>SKKH 250/18 E<BR>

ماژول تریستور - دیود 250 آمپر
SKKH 250/08 E
SKKH 250/12 E
SKKH 250/16 E
SKKH 250/18 E

ماژول تریستور - دیود 273 آمپر<BR>SKKH 273/12 E<BR>SKKH 273/16 E<BR>SKKH 273/18 E<BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 273 آمپر
SKKH 273/12 E
SKKH 273/16 E
SKKH 273/18 E


ماژول تریستور - دیود 252 آمپر<BR>SKKH 280/20 E H4<BR>SKKH 280/22 E H4<BR><BR><BR><BR>

ماژول تریستور - دیود 252 آمپر
SKKH 280/20 E H4
SKKH 280/22 E H4|<     1    2     >|


تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575