Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - تریستور پیچی

تریستور پیچی 10 آمپر <br>SKT 10/06 D<br>SKT 10/12 E<br><br><br><br><br><br><br

تریستور پیچی 10 آمپر
SKT 10/06 D
SKT 10/12 E

تریستور پیچی 16 آمپر <br>SKT 16/06 D<br>SKT 16/08 D<br>SKT 16/12 E<br>SKT 16/14 E<br>SKT 16/16 E<br>SKT 16/18 E<br>

تریستور پیچی 16 آمپر
SKT 16/06 D
SKT 16/08 D
SKT 16/12 E
SKT 16/14 E
SKT 16/16 E
SKT 16/18 E

تریستور پیچی 24 آمپر <br>SKT 24/04 D<br>SKT 24/04 D UNF<br>SKT 24/08 D<br>SKT 24/14 E<br>SKT 24/16 E<br>SKT 24/16 E UNF<br>

تریستور پیچی 24 آمپر
SKT 24/04 D
SKT 24/04 D UNF
SKT 24/08 D
SKT 24/14 E
SKT 24/16 E
SKT 24/16 E UNF

تریستور پیچی 40 آمپر <br>SKT 40/04 D<br>SKT 40/06 D<br>SKT 40/08 D<br>SKT 40/12 E<br>SKT 40/14 <br>SKT 40/16 E<BR>

تریستور پیچی 40 آمپر
SKT 40/04 D
SKT 40/06 D
SKT 40/08 D
SKT 40/12 E
SKT 40/14
SKT 40/16 E

تریستور پیچی 50 آمپر <br>SKT 50/06 D<br>SKT 50/06 D UNF<br>SKT 50/08 D<br>SKT 50/12 E<br>SKT 50/12 E UNF<br>SKT 50/14 E<br>SKT 50/14 E UNF<br>SKT 50/16 E<br>SKT 50/16 E UNF<br>

تریستور پیچی 50 آمپر
SKT 50/06 D
SKT 50/06 D UNF
SKT 50/08 D
SKT 50/12 E
SKT 50/12 E UNF
SKT 50/14 E
SKT 50/14 E UNF
SKT 50/16 E
SKT 50/16 E UNF

تریستور پیچی 55 آمپر <br>SKT 55/04 D<br>SKT 55/06 D<br>SKT 55/08 D<br>SKT 55/12 E<br>SKT 55/14 E<br>SKT 55/16 E<br><br><br><br>

تریستور پیچی 55 آمپر
SKT 55/04 D
SKT 55/06 D
SKT 55/08 D
SKT 55/12 E
SKT 55/14 E
SKT 55/16 Eتریستور پیچی 80 آمپر <br>SKT 80/06 D<br>SKT 80/06 D UNF<br>SKT 80/06 D<br>SKT 80/08 D<br>SKT 80/12 E<br>SKT 80/12 E UNF<br>SKT 80/14 E<br>SKT 80/16 E<br><BR>

تریستور پیچی 80 آمپر
SKT 80/06 D
SKT 80/06 D UNF
SKT 80/06 D
SKT 80/08 D
SKT 80/12 E
SKT 80/12 E UNF
SKT 80/14 E
SKT 80/16 E

تریستور پیچی 100 آمپر<br>SKT 100/08 D UNF<br>SKT 100/08 D<br>SKT 100/12 E<br>SKT 100/12 E UNF<br>SKT 100/14 E<br>SKT 100/14 E UNF<br>SKT 100/16 E<br>SKT 100/16 E UNF<br<br><BR><BR>

تریستور پیچی 100 آمپر
SKT 100/08 D UNF
SKT 100/08 D
SKT 100/12 E
SKT 100/12 E UNF
SKT 100/14 E
SKT 100/14 E UNF
SKT 100/16 E
SKT 100/16 E UNF

تریستور پیچی 130 آمپر<BR>SKT 130/04 D<BR>SKT 130/06 D<BR>SKT 130/08 D<BR>SKT 130/12 E<BR>SKT 130/14 E<BR>SKT 130/16 E<BR><BR><BR>

تریستور پیچی 130 آمپر
SKT 130/04 D
SKT 130/06 D
SKT 130/08 D
SKT 130/12 E
SKT 130/14 E
SKT 130/16 E


تریستور پیچی 160 آمپر<BR>SKT 160/04 D<BR>SKT 160/08 D<BR>SKT 160/12 E<BR>SKT 160/12 E UNF<BR>SKT 160/14 E<BR>SKT 160/16 E<BR><BR><BR>

تریستور پیچی 160 آمپر
SKT 160/04 D
SKT 160/08 D
SKT 160/12 E
SKT 160/12 E UNF
SKT 160/14 E
SKT 160/16 E


تریستور پیچی 250 آمپر<br>SKT 250/04 D<br>SKT 250/04 D UNF<br>SKT 250/04 D M24<br>SKT 250/08 D<br>SKT 250/12 E<br>SKT 250/12 E UNF<br>SKT 250/14 E UNF<br>SKT 250/16 E<br>

تریستور پیچی 250 آمپر
SKT 250/04 D
SKT 250/04 D UNF
SKT 250/04 D M24
SKT 250/08 D
SKT 250/12 E
SKT 250/12 E UNF
SKT 250/14 E UNF
SKT 250/16 E

تریستور پیچی 300 آمپر <br>SKT 300/04 D<br>SKT 300/08 D<br>SKT 300/08 D UNF<br>SKT 300/12 E<br>SKT 300/12 E UNF<br>SKT 300/14 E<br>SKT 300/16 E<br>SKT 300/16 E UNF

تریستور پیچی 300 آمپر
SKT 300/04 D
SKT 300/08 D
SKT 300/08 D UNF
SKT 300/12 E
SKT 300/12 E UNF
SKT 300/14 E
SKT 300/16 E
SKT 300/16 E UNF

تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575