Follow RAD Elc Int. on Telegram

نیمه هادی‎ها یکسوکننده‎ها تک فاز و سه فاز - تریستور ماژول

تریستور دوبل 13.5 آمپر<BR>SKKT 15/06 E<BR>SKKT 15/08 E<BR>SKKT 15/14 E<BR><BR>

تریستور دوبل 13.5 آمپر
SKKT 15/06 E
SKKT 15/08 E
SKKT 15/14 E

تریستور دوبل 18 آمپر<BR>SKKT 20/08 E<BR>SKKT 20/12 E<BR>SKKT 20/14 E<BR>SKKT 20/16 E<BR>

تریستور دوبل 18 آمپر
SKKT 20/08 E
SKKT 20/12 E
SKKT 20/14 E
SKKT 20/16 E

تریستور دوبل 18 آمپر<BR>SKKT 20B08 E<BR>SKKT 20B12 E<BR>SKKT 20B14 E<BR><BR>

تریستور دوبل 18 آمپر
SKKT 20B08 E
SKKT 20B12 E
SKKT 20B14 E

تریستور دوبل 25 آمپر<BR>SKKT 27/08 E<BR>SKKT 27/12 E<BR>SKKT 27/14 E<BR>SKKT 27/16 E<BR>

تریستور دوبل 25 آمپر
SKKT 27/08 E
SKKT 27/12 E
SKKT 27/14 E
SKKT 27/16 E

تریستور دوبل 25 آمپر<BR>SKKT 27B08 E<BR>SKKT 27B12 E<BR>SKKT 27B16 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 25 آمپر
SKKT 27B08 E
SKKT 27B12 E
SKKT 27B16 E


تریستور دوبل 40 آمپر<BR>SKKT 42/08 E<BR>SKKT 42/12 E<BR>SKKT 42/14 E<BR>SKKT 42/16 E<BR>SKKT 42/18 E

تریستور دوبل 40 آمپر
SKKT 42/08 E
SKKT 42/12 E
SKKT 42/14 E
SKKT 42/16 E
SKKT 42/18 E

تریستور دوبل 40 آمپر<BR>SKKT 42B08 E<BR>SKKT 42B12 E<BR>SKKT 42B14 E<BR>SKKT 42B16 E<BR>SKKT 42B18 E

تریستور دوبل 40 آمپر
SKKT 42B08 E
SKKT 42B12 E
SKKT 42B14 E
SKKT 42B16 E
SKKT 42B18 E

تریستور دوبل 50 آمپر<BR>SKKT 57/08 E<BR>SKKT 57/12 E<BR>SKKT 57/14 E<BR>SKKT 57/18 E<BR><BR>

تریستور دوبل 50 آمپر
SKKT 57/08 E
SKKT 57/12 E
SKKT 57/14 E
SKKT 57/18 E

تریستور دوبل 50 آمپر<BR>SKKT 57B16 E<BR>SKKT 57B14 E<BR>SKKT 57B12 E<BR>SKKT 57B08 E

تریستور دوبل 50 آمپر
SKKT 57B16 E
SKKT 57B14 E
SKKT 57B12 E
SKKT 57B08 E

تریستور دوبل 55 آمپر<BR>SKKT 58/16 E<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 55 آمپر
SKKT 58/16 Eتریستور دوبل 55 آمپر<BR>SKKT 58B16 E<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 55 آمپر
SKKT 58B16 Eتریستور دوبل 70 آمپر<BR>SKKT 72/08 E<BR>SKKT 72/12 E<BR>SKKT 72/14 E<BR><BR><BR>

تریستور دوبل 70 آمپر
SKKT 72/08 E
SKKT 72/12 E
SKKT 72/14 E


تریستور دوبل 70 آمپر <BR>SKKT 72B08 E<BR>SKKT 72B12 E<BR>SKKT 72B14 E<BR>SKKT 72B16 E<BR>SKKT 72B18 E

تریستور دوبل 70 آمپر
SKKT 72B08 E
SKKT 72B12 E
SKKT 72B14 E
SKKT 72B16 E
SKKT 72B18 E

تریستور دوبل 70 آمپر<BR>SKKT 72/20E H4<BR>SKKT 72/22E H4<BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 70 آمپر
SKKT 72/20E H4
SKKT 72/22E H4تریستور دوبل 95 آمپر<BR><BR>SKKT 92/08 E<BR>SKKT 92/14 E<BR>SKKT 92/16 E<BR>SKKT 92/18 E<BR>

تریستور دوبل 95 آمپر

SKKT 92/08 E
SKKT 92/14 E
SKKT 92/16 E
SKKT 92/18 E

تریستور دوبل 95 آمپر<BR>SKKT 92B08 E<BR>SKKT 92B12 E<BR>SKKT 92B14 E<BR>SKKT 92B16 E<BR><BR>

تریستور دوبل 95 آمپر
SKKT 92B08 E
SKKT 92B12 E
SKKT 92B14 E
SKKT 92B16 E

تریستور دوبل 106 آمپر<BR>SKKT 106/08 E<BR>SKKT 106/12 E<BR>SKKT 106/14 E<BR>SKKT 106/16 E<BR>SKKT 106/18 E<BR>

تریستور دوبل 106 آمپر
SKKT 106/08 E
SKKT 106/12 E
SKKT 106/14 E
SKKT 106/16 E
SKKT 106/18 E

تریستور دوبل 106 آمپر<BR>SKKT 106B08 E<BR>SKKT 106B12 E<BR>SKKT 106B14 E<BR>SKKT 106B16 E<BR>SKKT 106B18 E

تریستور دوبل 106 آمپر
SKKT 106B08 E
SKKT 106B12 E
SKKT 106B14 E
SKKT 106B16 E
SKKT 106B18 E

تریستور دوبل 119 آمپر<BR> SKKT 107/16 E<BR><BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 119 آمپر
SKKT 107/16 E
تریستور دوبل 119 آمپر<BR> SKKT 107B16 E<BR><BR><BR><BR><BR>

تریستور دوبل 119 آمپر
SKKT 107B16 E
|<     1    2    3     >|


تماس با ما

شما می توانید همین حالا درخواست خود را ثبت کنید! با ما تماس بگیرید 66759575