تریستور دیسکی

تریستور دیسکی و کاربرد آن

تجهیزات نوع دیسکی در مواردی که نیاز به جریان تا 8000 آمپر و ولتاژ تا 7200 ولت باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین از این رسته از تجهیزات برای توزیع بازده بالا استفاده می‌شود. ممکن است یکسو یا سوئیچینگ شوند، که بنا بر نوع کاربری می‌توان از تریستور دیسکی یا دیود دیسکی استفاده شود.

  • کنترل موتور DC
  • سیستم های تولید و توزیع قدرت
  • کنترل موتور AC
  • راه اندازی نرم موتورهای القایی
  • کنترلر­های AC

تریستور کوره القایی چیست؟

از دیودهای دیسکی و تریستورهای دیسکی، در صنعت کوره القایی برای یکسوسازی و فرکانس با سرعت بالا قطع و وصل، سوئئچ زنی استفاده می‌شود.

در صنعت کوره القایی مدار سری تریستور از مدار تریستور موازی به دلیل برخی مزایا استفاده می‌شود. اما هنگام استفاده از تریستور کوره القایی وستکد و تریستور کوره القایی تکسم به طور موازی به دلیل آنکه رکتیفایر وظیفه کنترل مدار را دارد، با تغییر میزان پتانس کوره القایی، زوایه آتش رکتیفایر و تریستور تغییر می‌کند. در نتیجه هنگام پتانس حداکثر ما بهترین توان را خواهیم داشت. پس زمانی که کوره القایی در حالت زینتر است، و پتانس حداکثر نیست، ضریب توان کاهش می‌یابد. مغتنی است در برخی موارد، جهت افزایش بازده انرژی و افزایش ضریب توان از آی جی بی تی به جای تریستور استفاده می‌گردد.

معرفی تمامی تریستورهای کوره القایی

تریستور فست وستکد R2619
تریستور فست وستکد R1275
تریستور دیسکی وستکد N1588
تریستور وستکد فرکانس شبکه N3012
تریستور westcode دیسکی N1114
تریستور تکسم دیسکی Y89KKG
تریستور فست دیسکی Y76KKG
تریستور techsem دیسکی Y70KKG
تریستور کوره القایی Y60KKE
تریستور دیسکی فست تکسم Y89KPJ
تریستور تکسم فرکانس شبکه
Y76KPE

خرید تریستور

راد الکتریک بین الملل نماینده تریستور تکسم و تریستور سمیکرون، انواع تریستور را در مدل تریستور دیسکی، تریستور پیچی، تریستور فست، تریستور فرکانس شبکه، تریستور فست دیسکی و تریستور کوره القایی با امکان قیمت تریستور مناسب و خرید تریستور و فروش تریستور در سرتاسر ایران مهیا می‌سازد.

تریستور دیسکی

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

تریستور دیسکی Y40KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی 1070 آمپر 1800-1100 ولت Y40KPE

تریستور دیسکی Y38KAC

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی فرکانس بالا 700 آمپر 1200-800 ولت Y38KAC

تریستور دیسکی Y40KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی فست 1080 آمپر 1800-800 ولت Y40KKE

تریستور دیسکی Y40KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1070 آمپر 1800-1100 ولت Y40KPE

تریستور دیسکی Y50KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی فست 1330 آمپر 1800-800 ولت Y50KKE

تریستور دیسکی Y50KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1800 آمپر 1800-1100 ولت Y50KPE

تریستور دیسکی Y50KPH

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1240 آمپر 3000-1900 ولت Y50KPH

تریستور دیسکی Y55KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1760 آمپر 1800-1100 ولت Y55KPE

تریستور دیسکی Y60KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 1750 آمپر 1800-800 ولت Y60KKE

تریستور دیسکی Y60KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 2000 آمپر 1800-1100 ولت Y60KPE

تریستور دیسکی Y65KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1910 آمپر 4200-3100 ولت Y65KPJ

تریستور دیسکی Y70KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 2160 آمپر 2500-1900 ولت Y70KKG

تریستور دیسکی Y70KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 4040 آمپر 1800-1100 ولت Y70KPE

تریستور دیسکی Y76KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 2790 آمپر 2500-1900 ولت Y76KKG

تریستور دیسکی Y76KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فرکانس شبکه 4040 آمپر 1800-1100 ولت Y76KPE

تریستور دیسکی Y76KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 2460 آمپر 4200-3100 ولت Y76KPJ

تریستور دیسکی Y89KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فرکانس شبکه 3230 آمپر 4200-3100 ولت Y89KPJ

تریستور دیسکی Y89KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 3800 آمپر 2500-1900 ولت Y89KKG

تریستور دیسکی SKT 340

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 340 آمپر 1200-1800ولت SKT 340

تریستور دیسکی SKT 551

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 550 آمپر 1200-1800ولت SKT 551

تریستور دیسکی SKT 760

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 760 آمپر 1200-1800ولت SKT 760

تریستور دیسکی SKT 1200

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 1200 آمپر 1200-1800ولت SKT 1200

تریستور دیسکی SKT 883

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 890 آمپر 400-1800ولت SKT 883