خازن DC

خازنCapacitor : وسیله‌ای الکتریکی است که می‌تواند بار الکتریکی (انرژی الکتریکی)  را در خود ذخیره کند. و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد.

 

تفاوت عمده بین خازن AC و خازن DC

اگر یک خازن به یک باتری وصل شود ، پس از آنکه خازن شارژ شد ، اجازه نمی دهد جریان بین قطب های باتری جریان یابد. بنابراین جریان DC را مسدود می کند. اما در صورت AC ، جریان از طریق خازن بدون وقفه جریان می یابد. این امر به این دلیل است که خازن به همان میزان فرکانس جریان شارژ و تخلیه می شود. بنابراین یک خازن اجازه می دهد جریان اگر جریان برق باشد به طور مداوم جریان یابد.

 

رفتار خازن در هریک از مدارهای AC و DC

حال اگر منبع تغذیه ی ما DC باشد، در 5 ثابت زمانی (هر ثابت زمانی برابر حاصل ضرب مقاومت مدار در ظرفیت خازن است) به صورت کامل شارژ شده و جریان عبوری از آن صفر خواهد شد. لازم به ذکر است در این مدت جریان خازن به صورت نمایی کاهش می یابد.

اگر منبع تغذیه ی ما از نوع AC باشد به این معناست که جریان مدار ما متناوب است ، خازن در جریان متناوب(AC) جریان را عبور می دهد و شارژ و دشارژ می شود  ولی در جریان مستقیم (DC) سریعا شارژ شده و جریان را عبور نمی دهد .

 

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انحصاری فروش خازن های DC با برند کندیل Kendeil و برند دوکاتی Ducati در ایران می‌باشد.

فروش انواع خازن های DC

خازن DC

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

K01040104_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01040104M0H105

K01160103_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01160103M0J105

K01160153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01160153M0J143

K01200223_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200223M0J143

K01200333_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200333M0J214

K01200822_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200822M0J105

K01250103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250103M0J143

K01250153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250153M0J143

K01250472_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250472M0H105

K01250682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250682M0J105

K01350103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350103M0J143

K01350472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350472M0J143

K01350682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350682M0J143

K01400102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400102M0G079

K01400103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400103M0J1439

K01400103_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400103M0J214

K01400153_M0L220

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400153M0L220

K01400222_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400222M0G105

K01400332_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400332M0H105

K01400472_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400472M0J105

K01400472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400472M0J143

K01400682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400682M0J143

K01450102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450102M0G079

K01450102_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450102M0G105

K01100472_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100472M0G079

K01100682_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100682M0G079

K01100103_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100103M0G079

K01100333_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100333M0J105

K01400332_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400332M0J105

K01450562_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450562M0J143

K01500222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01500222_M0J143

K02063153_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02063153M0G0795

K02160682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02160682M0J1055

K02450222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450222M0J143

K02450332_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450332M0J143

K02450472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450472M0J143

K02450682_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450682M0J214

K02250682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02250682M0J143

K04500392_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
DC Electrolytic Aluminum Capacitor Model K04 Series K04500392M0J143

K04350822_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K04 سری K04350822M0J143

K04500392_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K04 سری K04500392M0J143

416.85V.0xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.0xx

416.85V.1xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

416.85V.2xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

416.85V.3xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

416.85V.4xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

416.85V.5xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

416.85V.6xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

416.85Lxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

416.850xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416850xx.x

416.851xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416851xx.x

416.852xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416852xx.x

416.853xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416853xx.x

416.854xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416854xx.x

416.855xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416855xx.x

416.89.05xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168905xx

416.89.07xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168907xx

416.89.09xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168909xx

416.89.11xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168911xx

416.89.12xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168912xx

416.89.14xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168914xx

416.86V.xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 86 PS سری 41686Vxx95

416.86xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 PS سری 41686xx95

416.86xx9.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 P سری 41686xx9x

416.85xxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 B سری 41685xxxx

416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 83 P سری 41683xxxx

416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 83 P سری 41683xxxx

DC 45 H360

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 360mm

DC 45 H515

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 515mm

DC 45 H700

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 700mm

DC 45 H815

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 815mm

416.88.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416881xxx

416.88.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416882xxx

416.88.3xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416883xxx

416.88.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416884xxx

416.88.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416885xxx

416.88.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416886xxx