دوبل تریستور

دوبل تریستور

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

ماژول تریستور SKKQ 800/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E

دوبل تریستور SKKT 58/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E

دوبل تریستور SKKT 106

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106

دوبل تریستور SKKT 162

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162

دوبل تریستور SKKT 323/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

دوبل تریستور SKKT 330

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330

دوبل تریستور SKKT 107/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E

دوبل تریستور SKKT 570/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E

دوبل تریستور SKKT 273

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273

ماژول تریستور SKKQ 1200/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E

دوبل تریستور SKKT 92

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92

دوبل تریستور SKKT 172

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 3000

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 3080 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 3000

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 1500

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1500 آمپر 1400-1800ولت SKKQ 1500

دوبل تریستور SKKT 15

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15

دوبل تریستور SKKT 27

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27

دوبل تریستور SKKT 27B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27B

دوبل تریستور SKKT 42

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42

دوبل تریستور SKKT 42B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42B

دوبل تریستور SKKT 57

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57

دوبل تریستور SKKT 57B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57B

دوبل تریستور SKKT 58B16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600ولت SKKT 58B16 E

دوبل تریستور SKKT 72B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 70 آمپر 800-1800ولت SKKT 72B