دوبل دیود

دوبل دیود

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

دوبل دیود SKKD 15

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

دوبل دیود SKKD 260

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

دوبل دیود SKKD 46

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD46

دوبل دیود SKKD 100

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

دوبل دیود SKKD 162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

دوبل دیود SKKD 212/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

دوبل دیود SKKD 353/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

دوبل دیود SKKD 380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

دوبل دیود SKKD 701

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 701 آمپر 2200-1200 ولت SKKD701

دوبل دیود SKKD 101/16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

دوبل دیود SKKE 21216H2

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 213 آمپر 1600ولت SKKE 21216H2

دیود فست SKKD 42F

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 42 آمپر 1200-1400ولت SKKD 42F

دیود فست SKKD 105F16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 105 آمپر 1600 ولت SKKD105F16

دیود فست SKKD 150F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 150 آمپر 1200ولت SKKD 150F12

دیود فست SKKD 205F06

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 205 آمپر 600ولت SKKD 205F06

دیود فست SKKE 301F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 300 آمپر 1200ولت SKKE 301F12

دیود فست SKKE 310F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 310 آمپر 1200ولت SKKE 310F12

دیود فست SKKE 600F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 600 آمپر 1200ولت SKKE 600F12

دوبل دیود SKKD 26

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26

دوبل دیودSKKD 81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1800ولت SKKD 81

دوبل دیود SKKD81 H4

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 2000-2200ولت SKKD81 H4

دوبل دیود SKKE81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1600ولت SKKE 81

دوبل دیود SKKE162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162

دوبل دیود SKKE380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 1200-1600ولت SKKE380