پایه فیوز

پایه فیوز

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

پایه فیوز MR45SPL

فراز (مرسن) Ferraz - پایه فیوز مشخصات:
کلیپس فیوز فراز (پایه فیوز)های استوانه ای سری MR45SPL-S210236