هالو شفت

هالو شفت

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

GT 7

Baumer - هالو شفت مشخصات:
تاکوژنراتور بدون شفت 12 تا 16 میلیمتر

GT 9

Baumer - هالو شفت مشخصات:
تاکوژنراتور بدون شفت 12 تا 16 میلیمتر یا شفت مخروطی 17

GTB 9

Baumer - هالو شفت مشخصات:
تاکوژنراتور بدون شفت 12 تا 16 میلیمتر یا شفت مخروطی 17

GTR 9

Baumer - هالو شفت مشخصات:
تاکوژنراتور بدون شفت 16 میلیمتر