شفت دار

شفت دار

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

EExGP 0,2

Baumer - شفت دار مشخصات:
تاکوژنراتور شفت 11 با فلنج EURO B10

GMP 1 , 0 , GMPZ 1 , 0

Baumer - شفت دار مشخصات:
تاکوژنراتور شفت دار 11 تا 14 میلیمتر

TDP 0,2, TDPZ 0,2

Baumer - شفت دار مشخصات:
تاکوژنراتورشفت درا با فلنچ EURO B10 یا پایه نگهدارنده B3

TDP 0,09, TDPZ 0,09

Baumer - شفت دار مشخصات:
تاکوژنراتور شفت 6 فلنچ دار