نتایج جستجو "انکودر"

نتایج جستجو "انکودر"

انکودر EIL580P-TT08.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 08 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT10.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 10 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT10.5RF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 10 کابلی

انکودر EIL580P-TT12.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 12 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT12.75RF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 12 کابلی

انکودر EIL580P-TT14.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 14 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT15.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 15 کانکتوری

EIL580-T

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری OptoPulse EIL580T

EIL580-SC

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ Clamping سری OptoPulse EIL580-SC

EIL580-SY

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ synchro سری OptoPulse EIL580-SY

EIL580-SQ

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ مربعی سری OptoPulse EIL580-SQ

HOG 9

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HOG9

HOG 10

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HOG10

HOG 71

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری HOG71

HOG 86

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته، شفت مخروطی سری HOG86

HOG 100

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HOG100

OG 9

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری OG9

OG 90

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری OG90

MIL10

Baumer - بدون بلبرینگ افزایشی مشخصات:
انکودر خطی افزایشی بدون بلبرینگ بامر سری MIL10

EAM580-B-SSI

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل SSI و رزولوشن حداکثر 32 بیت تک یا چندین دور سری EAM580

G1MMH

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت باز با پروتکل باس کاور و رزولوشن 13 و 16 بیت، تک یا چندین دور سری G1MMH

GBAMS

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل باس کاور و رزولوشن 18 بیت تک دور سری GBAMS

GBM2S

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل SSI و رزولوشن 18 و 12 بیت، تک و چند دور سری GBM2S

GBMMS

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل باس کاور و مجموع رزولوشن 31 بیت، تک و چند دور سری GBMMS

GXAMS

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل باس کاور و رزولوشن 13 بیت تک دور سری GXAMS

GXP5S - CANopen

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل CANopen و رزولوشن 13 و 16 بیت، تک و چند دور سری GXP5S

BFF SSI

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل SSI و رزولوشن 12 بیت تک دور سری BFF

BFG SSI

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت باز با پروتکل SSI و رزولوشن 12 بیت تک دور سری BFG

ATD 2A B14 Y 1

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق آنالوگ شفت دار با فلنج synchro با رزولوشن 14 بیت تک دور سری ATD2AB14Y1

HMG 11

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر مطلق سخت کار با هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HMG11

PMG10 - SSI

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر مطلق سخت کار شفت دار با فلنج EURO B10 یا فلنج B3 سری PMG10

MHAP 200

Baumer - بدون بلبرینگ مطلق مشخصات:
انکودر مطلق با سنجش مغناطیسی بدون بلبرینگ تک دور بامر سری MHAP200

EIL580-B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری OptoPulse EIL580B

EIL580P-SC

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ Clamping با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580P-SC

EIL580P-SY

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ synchro با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580-SY

EIL580P-SQ

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ مربعی با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580P-SQ

POG 9

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG9

POG 10

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG10

POG 11

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG 10

POG 90

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG 90

BMSV 58K flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Clamping با پروتکل باس کاور تک دور سری BMSV58K

BMMV 58K flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Clamping با پروتکل باس کاور چند دور سری BMMV58K

BMSV 58S flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Synchro با پروتکل باس کاور تک دور سری BMSV58S

BMMV 58S flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Synchro با پروتکل باس کاور چند دور سری BMMV58S

EIL580P-T

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580PT

EIL580P-B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580PB

ITD 40 B10

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ Euro B10 سری ITD40B10

GA240 - SSI

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Clamping با رزولوشن 14 بیت تک دور سری GA240

GBA2W

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Clamping یا Synchro با رزولوشن 19 بیت تک دور سری GBA2W

GM400

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Clamping با رزولوشن 14 و 16 بیت، تک و چند دور سری GM400

GM401

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Synchro با رزولوشن 14 و 16 بیت، تک و چند دور سری GM401

GXAMW

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل باس کاور شفت دار با فلنج Synchro یا Clamping و رزولوشن 13 بیت تک دور سری GXAMW

GXMMW

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل باس کاور شفت دار با فلنج Synchro یا Clamping و رزولوشن 16 بیت چند دور سری GXMMW

ITD 70 A 4 Y 9

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD70A4Y9

ITD 41 A 4 Y68

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD41A4Y68

ITD 21 H 01

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD21H01

ITD 70 A 4 Y 2

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD70A4Y2

ITD 70 A 4 Y 7

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD70A4Y7

ITD 3 A 4 Y18

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری ITD3A4Y18

ITD 41 A 4 Y23

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD41A4Y23

BRIH 40 EcoMag

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری BRIH40 EcoMag

BRIH EcoMag

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری BRIH EcoMag

BHK

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز/بسته سری BHK

انکودر EIL580P-TT08.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 08 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT10.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 10 کانکتوری

POG 10 G

Baumer - دوبل انکودر مشخصات:
دوبل انکودر

HOG 10 + FSL

Baumer - انکودر و سوئیچ سرعت مشخصات:
انکودر به همراه سوئیچ سرعت مکانیکی

Mounting kit 046

Baumer - تجهیزات جانبی انکودر مشخصات:
لوازم جانبی انکودر

انکودر EIL580P-TT10.5RF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 10 کابلی

انکودر EIL580P-TT12.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 12 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT12.75RF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 12 کابلی

انکودر EIL580P-TT14.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 14 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT15.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 15 کانکتوری

EIL580-T

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری OptoPulse EIL580T

EIL580-SC

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ Clamping سری OptoPulse EIL580-SC

EIL580-SY

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ synchro سری OptoPulse EIL580-SY

EIL580-SQ

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ مربعی سری OptoPulse EIL580-SQ

HOG 9

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HOG9

HOG 10

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HOG10

HOG 71

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری HOG71

HOG 86

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته، شفت مخروطی سری HOG86

HOG 100

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HOG100

OG 9

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری OG9

OG 90

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری OG90

MIL10

Baumer - بدون بلبرینگ افزایشی مشخصات:
انکودر خطی افزایشی بدون بلبرینگ بامر سری MIL10

EAM580-B-SSI

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل SSI و رزولوشن حداکثر 32 بیت تک یا چندین دور سری EAM580

G1MMH

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت باز با پروتکل باس کاور و رزولوشن 13 و 16 بیت، تک یا چندین دور سری G1MMH

GBAMS

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل باس کاور و رزولوشن 18 بیت تک دور سری GBAMS

GBM2S

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل SSI و رزولوشن 18 و 12 بیت، تک و چند دور سری GBM2S

GBMMS

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل باس کاور و مجموع رزولوشن 31 بیت، تک و چند دور سری GBMMS

GXAMS

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل باس کاور و رزولوشن 13 بیت تک دور سری GXAMS

GXP5S - CANopen

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل CANopen و رزولوشن 13 و 16 بیت، تک و چند دور سری GXP5S

BFF SSI

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت بسته با پروتکل SSI و رزولوشن 12 بیت تک دور سری BFF

BFG SSI

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق هالو شفت باز با پروتکل SSI و رزولوشن 12 بیت تک دور سری BFG

ATD 2A B14 Y 1

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق آنالوگ شفت دار با فلنج synchro با رزولوشن 14 بیت تک دور سری ATD2AB14Y1

HMG 11

Baumer - بدون شفت سخت کار مشخصات:
انکودر مطلق سخت کار با هالو شفت بسته یا شفت مخروطی سری HMG11

PMG10 - SSI

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر مطلق سخت کار شفت دار با فلنج EURO B10 یا فلنج B3 سری PMG10

MHAP 200

Baumer - بدون بلبرینگ مطلق مشخصات:
انکودر مطلق با سنجش مغناطیسی بدون بلبرینگ تک دور بامر سری MHAP200

EIL580-B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری OptoPulse EIL580B

EIL580P-SC

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ Clamping با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580P-SC

EIL580P-SY

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ synchro با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580-SY

EIL580P-SQ

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ مربعی با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580P-SQ

POG 9

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG9

POG 10

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG10

POG 11

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG 10

POG 90

Baumer - شفت دار سخت کار مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار سخت کار با فلنچ B10 سری POG 90

BMSV 58K flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Clamping با پروتکل باس کاور تک دور سری BMSV58K

BMMV 58K flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Clamping با پروتکل باس کاور چند دور سری BMMV58K

BMSV 58S flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Synchro با پروتکل باس کاور تک دور سری BMSV58S

BMMV 58S flexible

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق شفت دار با فلنج Synchro با پروتکل باس کاور چند دور سری BMMV58S

EIL580P-T

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580PT

EIL580P-B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته با قابلیت برنامه ریزی سری OptoPulse EIL580PB

ITD 40 B10

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی شفت دار فلنچ Euro B10 سری ITD40B10

GA240 - SSI

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Clamping با رزولوشن 14 بیت تک دور سری GA240

GBA2W

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Clamping یا Synchro با رزولوشن 19 بیت تک دور سری GBA2W

GM400

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Clamping با رزولوشن 14 و 16 بیت، تک و چند دور سری GM400

GM401

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل SSI شفت دار با فلنج Synchro با رزولوشن 14 و 16 بیت، تک و چند دور سری GM401

GXAMW

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل باس کاور شفت دار با فلنج Synchro یا Clamping و رزولوشن 13 بیت تک دور سری GXAMW

GXMMW

Baumer - شفت دار صنعتی مشخصات:
انکودر مطلق پروتکل باس کاور شفت دار با فلنج Synchro یا Clamping و رزولوشن 16 بیت چند دور سری GXMMW

ITD 70 A 4 Y 9

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD70A4Y9

ITD 41 A 4 Y68

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD41A4Y68

ITD 21 H 01

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD21H01

ITD 70 A 4 Y 2

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD70A4Y2

ITD 70 A 4 Y 7

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD70A4Y7

ITD 3 A 4 Y18

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری ITD3A4Y18

ITD 41 A 4 Y23

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز سری ITD41A4Y23

BRIH 40 EcoMag

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری BRIH40 EcoMag

BRIH EcoMag

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت بسته سری BRIH EcoMag

BHK

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی هالو شفت باز/بسته سری BHK

انکودر EIL580P-TT08.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 08 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT10.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 10 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT10.5RF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 10 کابلی

انکودر EIL580P-TT12.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 12 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT12.75RF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 12 کابلی

انکودر EIL580P-TT14.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 14 کانکتوری

انکودر EIL580P-TT15.5FF.01024B

Baumer - بدون شفت صنعتی مشخصات:
انکودر افزایشی بدون شفت پالس قابل برنامه ریزی هالوی 15 کانکتوری

MIL10

Baumer - بدون بلبرینگ افزایشی مشخصات:
انکودر خطی افزایشی بدون بلبرینگ بامر سری MIL10

MHAP 200

Baumer - بدون بلبرینگ مطلق مشخصات:
انکودر مطلق با سنجش مغناطیسی بدون بلبرینگ تک دور بامر سری MHAP200