نتایج جستجو "فیوز"

نتایج جستجو "فیوز"

FR10GG50V2

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GG50V2-D213098

FR10GG50V6

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 6A سری FR10GG50V6-K215128

FR22GG50V125

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 125A سری FR22GG50V125-J219773

FR10GG50V10

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 10A سری FR10GG50V10-S218194

FR10GG50V4

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 4A سری FR10GG50V4-X213598

FR10GG40V32

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GG40V32-A214107

FR10GG50V16

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10GG50V16-G200750

FR14GG50V50

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 50A سری FR14GG50V50-Z219235

FR10GR69V32

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GR69V32-H1014583

FR10GR69V2

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GR69V2-Q1014567

FR10GR69V25

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 25A سری FR10GR69V25-F1014581

FR10GR69V20

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 20A سری FR10GR69V20- E1014580

FR10GR69V16

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10GR69V16- D1014579

FR10GR69V10

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 10A سری FR10GR69V10- A1014576

FR10GR69V30

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 30A سری FR10GR69V30- G1014582

FR27UQ69V160T

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 160A سری FR27UQ69V160T-X076311

FR10AM50V1

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 1A سری FR10AM50V1-F217171

FR10AM50V16

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10AM50V16-F214618

FR10AM40V32

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10AM40V32-J218715

CNN150DIN

Mersen/Ferraz - لیفتراکی مشخصات:
فیوز عمومی AC/DC لیفتراکی با جریان 150A سری CNN150DIN-P228840E

BS17GB69V63

Mersen/Ferraz - کف خواب مشخصات:
فیوز تندسوز AC کف خواب با جریان 63A سری BS17GB69V63-G220967

BS17UB69V100

Mersen/Ferraz - کف خواب مشخصات:
فیوز تندسوز AC کف خواب با جریان 100A سری BS17UB69V100-L220971

PC33UD69V12CD1A

Mersen/Ferraz - کاردی مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V12CD1A-B300266

PC73UD10C1000TF

Mersen/Ferraz - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با با جریان 1000A سری PC73UD10C1000TF-V300513

PC33UD69V1250TF

Mersen/Ferraz - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V1250TF-D300084C

PC32UD69V900TF

Mersen/Ferraz - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 900A سری PC32UD69V900TF-Q300072C

CMS101

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 10x38 سری CMS101-T305020

CMS102

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی دو پل با سایز 10x38 سری CMS102-W305022

CMS103

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی سه پل با سایز 10x38 سری CMS103-X305023

CMS1422PAK

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی با قابلیت اتصال چند فاز سری CMS1422PAK-Z218223

CMS221M

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 22x58 سری CMS221M-S331078

CMS221

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 22x58 سری CMS221-T331079

MR45SPL

Mersen/Ferraz - پایه فیوز مشخصات:
کلیپس (پایه) فیوزهای استوانه ای سری MR45SPL-S210236

MS3V1-5

Mersen/Ferraz - میکروسوئیچ مشخصات:
میکروسوئیچ با ولتاژ 1000 ولتی سری MS3V1-5 - X310014

MS7V1-5

Mersen/Ferraz - میکروسوئیچ مشخصات:
میکروسوئیچ با ولتاژ 1500 ولتی سری MS7V1-5 - J310002

FR10GG50V2

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GG50V2-D213098

FR10GG50V6

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 6A سری FR10GG50V6-K215128

FR22GG50V125

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 125A سری FR22GG50V125-J219773

FR10GG50V10

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 10A سری FR10GG50V10-S218194

FR10GG50V4

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 4A سری FR10GG50V4-X213598

FR10GG40V32

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GG40V32-A214107

FR10GG50V16

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10GG50V16-G200750

FR14GG50V50

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 50A سری FR14GG50V50-Z219235

FR10GR69V32

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GR69V32-H1014583

FR10GR69V2

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GR69V2-Q1014567

FR10GR69V25

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 25A سری FR10GR69V25-F1014581

FR10GR69V20

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 20A سری FR10GR69V20- E1014580

FR10GR69V16

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10GR69V16- D1014579

FR10GR69V10

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 10A سری FR10GR69V10- A1014576

FR10GR69V30

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 30A سری FR10GR69V30- G1014582

FR27UQ69V160T

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 160A سری FR27UQ69V160T-X076311

FR10AM50V1

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 1A سری FR10AM50V1-F217171

FR10AM50V16

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10AM50V16-F214618

FR10AM40V32

Mersen/Ferraz - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10AM40V32-J218715

CNN150DIN

Mersen/Ferraz - لیفتراکی مشخصات:
فیوز عمومی AC/DC لیفتراکی با جریان 150A سری CNN150DIN-P228840E

BS17GB69V63

Mersen/Ferraz - کف خواب مشخصات:
فیوز تندسوز AC کف خواب با جریان 63A سری BS17GB69V63-G220967

BS17UB69V100

Mersen/Ferraz - کف خواب مشخصات:
فیوز تندسوز AC کف خواب با جریان 100A سری BS17UB69V100-L220971

PC33UD69V12CD1A

Mersen/Ferraz - کاردی مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V12CD1A-B300266

PC73UD10C1000TF

Mersen/Ferraz - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با با جریان 1000A سری PC73UD10C1000TF-V300513

PC33UD69V1250TF

Mersen/Ferraz - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V1250TF-D300084C

PC32UD69V900TF

Mersen/Ferraz - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 900A سری PC32UD69V900TF-Q300072C

CMS101

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 10x38 سری CMS101-T305020

CMS102

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی دو پل با سایز 10x38 سری CMS102-W305022

CMS103

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی سه پل با سایز 10x38 سری CMS103-X305023

CMS1422PAK

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی با قابلیت اتصال چند فاز سری CMS1422PAK-Z218223

CMS221M

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 22x58 سری CMS221M-S331078

CMS221

Mersen/Ferraz - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 22x58 سری CMS221-T331079

MR45SPL

Mersen/Ferraz - پایه فیوز مشخصات:
کلیپس (پایه) فیوزهای استوانه ای سری MR45SPL-S210236