نتایج جستجو "تریستور"

نتایج جستجو "تریستور"

ماژول تریستور SKKQ 800/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E

دوبل تریستور SKKT 58/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E

تریستور دیسکی Y60KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 2000 آمپر 1800-1100 ولت Y60KPE

دوبل تریستور SKKT 106

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106

تریستور دیسکی Y70KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 2160 آمپر 2500-1900 ولت Y70KKG

دوبل تریستور SKKT 162

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162

تریستور دیسکی Y70KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 4040 آمپر 1800-1100 ولت Y70KPE

دوبل تریستور SKKT 323/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

تریستور دیسکی Y76KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 2790 آمپر 2500-1900 ولت Y76KKG

دوبل تریستور SKKT 330

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330

تریستور دیسکی Y89KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فرکانس شبکه 3230 آمپر 4200-3100 ولت Y89KPJ

تریستور پیچی SKT 50

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 50 آمپر 600-1800ولت SKT 50

دوبل تریستور SKKT 107/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E

تریستور دیسکی Y89KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 3800 آمپر 2500-1900 ولت Y89KKG

تریستور دیسکی SKT 340

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 340 آمپر 1200-1800ولت SKT 340

تریستور پیچی SKT 160

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 160 آمپر 400-1600ولت SKT 160

دوبل تریستور SKKT 570/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E

تریستور پیچی SKT 100

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 100 آمپر 400-1800ولت SKT 100

ماژول تریستور SKKT 132

سمیکرون semikron - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 137 آمپر 800-1800ولت SKKT132

تریستور پیچی SKT 24

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 24 آمپر 400-1800ولت SKT 24

تریستور پیچی SKT 40

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 40 آمپر 400-1800ولت SKT 40

تریستور پیچی SKT 80

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 80 آمپر 600-1800ولت SKT 80

تریستور پیچی SKT 300

سمیکرون semikron - تریستور پیچی مشخصات:
تریستور سمیکرون پیچی با جریان 300 آمپر 400-1600ولت SKT300

دوبل تریستور SKKT 92

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92

دوبل تریستور SKKT 172

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172

دوبل تریستور SKKT 273

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273

تریستور دیسکی Y40KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی 1070 آمپر 1800-1100 ولت Y40KPE

ماژول تریستور SKKQ 1200/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E

ماژول تریستور SKKQ 3000

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 3080 آمپر 1800 ولت SKKQ 3000

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1800 ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 1500

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1500 آمپر 1800 ولت SKKQ 1500

دوبل تریستور SKKT 15

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15

دوبل تریستور SKKT 27

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27

دوبل تریستور SKKT 27B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27B

دوبل تریستور SKKT 42

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42

دوبل تریستور SKKT 42B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42B

دوبل تریستور SKKT 57

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57

دوبل تریستور SKKT 57B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57B

دوبل تریستور SKKT 58B16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600ولت SKKT 58B16 E

دوبل تریستور SKKT 72B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 70 آمپر 800-1800ولت SKKT 72B

تریستور دیسکی Y38KAC

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی فرکانس بالا 700 آمپر 1200-800 ولت Y38KAC

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1800ولت SKKQ 560

تریستور دیسکی Y40KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی فست 1080 آمپر 1800-800 ولت Y40KKE

تریستور دیسکی Y40KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1070 آمپر 1800-1100 ولت Y40KPE

تریستور دیسکی Y50KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی فست 1330 آمپر 1800-800 ولت Y50KKE

تریستور دیسکی Y50KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1800 آمپر 1800-1100 ولت Y50KPE

تریستور دیسکی Y50KPH

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1240 آمپر 3000-1900 ولت Y50KPH

تریستور دیسکی Y55KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1760 آمپر 1800-1100 ولت Y55KPE

تریستور دیسکی Y60KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 1750 آمپر 1800-800 ولت Y60KKE

تریستور دیسکی Y65KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 1910 آمپر 4200-3100 ولت Y65KPJ

تریستور دیسکی Y76KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فرکانس شبکه 4040 آمپر 1800-1100 ولت Y76KPE

تریستور دیسکی Y76KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم دیسکی کنترل فاز 2460 آمپر 4200-3100 ولت Y76KPJ

تریستور دیسکی SKT 551

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 550 آمپر 1200-1800ولت SKT 551

تریستور دیسکی SKT 760

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 760 آمپر 1200-1800ولت SKT 760

تریستور دیسکی SKT 1200

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 1200 آمپر 1200-1800ولت SKT 1200

تریستور دیسکی SKT 883

سمیکرون semikron - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور سمیکرون دیسکی 890 آمپر 400-1800ولت SKT 883

دوبل دیود SKKD 46

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 47 آمپر 1600 ولت SKKD46

دوبل دیود SKKD 100

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

دوبل دیود SKKD 162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

دوبل دیود SKKD 101/16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

دوبل دیود SKKE162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162

دوبل دیود SKKE 21216H2

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 213 آمپر 1600ولت SKKE 21216H2

دوبل دیود SKKD 212/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

دوبل دیود SKKD 353/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

دوبل دیود SKKD 380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

دوبل دیود SKKD 15

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

دوبل دیود SKKD 260

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

دیود فست SKKD 42F

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 42 آمپر 1200-1400ولت SKKD 42F

دیود فست SKKD 105F16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 105 آمپر 1600 ولت SKKD105F16

دیود فست SKKD 150F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 150 آمپر 1200ولت SKKD 150F12

دیود فست SKKD 205F06

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 205 آمپر 600ولت SKKD 205F06

دیود فست SKKE 301F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 300 آمپر 1200ولت SKKE 301F12

دیود فست SKKE 310F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 310 آمپر 1200ولت SKKE 310F12

دیود فست SKKE 600F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 600 آمپر 1200ولت SKKE 600F12

دوبل دیود SKKD 26

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26

دوبل دیودSKKD 81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1800ولت SKKD 81

دوبل دیود SKKD81 H4

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 2000-2200ولت SKKD81 H4

دوبل دیود SKKE81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1600ولت SKKE 81

دوبل دیود SKKE380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 1200-1600ولت SKKE380

فیوز تندسوز D330191 کد DN000UB69V400

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر D330191 کد DN000UB69V400

فیوز تندسوز K330036 کد DN000UB69V80

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر K330036 کد DN000UB69V80

فیوز تندسوز L330037 کد DN000UB69V100

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 100 آمپری نامبر L330037 کد DN000UB69V100

فیوز تندسوز M330038 کد DN000UB69V125

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 125 آمپری نامبر M330038 کد DN000UB69V125

فیوز تندسوز N330039 کد DN000UB69V160

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 160 آمپری نامبر N330039 کد DN000UB69V160

فیوز تندسوز P330040 کد DN000UB69V200

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر P330040 کد DN000UB69V200

فیوز تندسوز Q330041 کد DN000UB69V250

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری نامبر Q330041 کد DN000UB69V250

فیوز تندسوز V330114 کد DN000UB69V350

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 350 آمپری نامبر V330114 کد DN000UB69V350

فیوز تندسوز A330027 کد DN000UB69V200V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر A330027 کد DN000UB69V200V

فیوز تندسوز B330028 کد DN000UB69V250V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری B330028 کد DN000UB69V250V

فیوز تندسوز C330029 کد DN000UB69V315V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 315 آمپری نامبر C330029 کد DN000UB69V315V

فیوز تندسوز E330192 کد DN000UB69V400V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر E330192 کد DN000UB69V400V

فیوز تندسوز W330023 کد DN000UB69V80V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر W330023 کد DN000UB69V80V