نتایج جستجو "خازن"

نتایج جستجو "خازن"

416.46.3xx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416463xxx

416.46.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416464xxx

416.46.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416465xxx

416.46.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416466xxx

416.46.8xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416468xxx

K13250315000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13250400000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13250500000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13250200000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13320125000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K01040104_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01040104M0H105

K01200223_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200223M0J143

K01200822_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200822M0J105

LSUC 002R7C 0650F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 650 فارادی برند LS سری 002R7C0650F

LSUC 002R7C 1200F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1200 فارادی برند LS سری 002R7C1200F

LSUC 002R7C 1500F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1500 فارادی برند LS سری 002R7C1500F

LSUC 002R7C 2000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 2000 فارادی برند LS سری 002R7C2000F

LSUC 002R7C 3000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 3000 فارادی برند LS سری 002R7C3000F

LSUC 002R8L 0400F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.8 ولت و 400 فارادی برند LS سری 002R8L 0400F

4.16.84.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416842xxx

4.16.84.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416843xxx

4.16.84.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416844xxx

4.16.84.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416845xxx

4.16.84.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416846xxx

4.16.84.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416849xxx

K01160103_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01160103M0J105

K01160153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01160153M0J143

K01200333_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200333M0J214

K01250103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250103M0J143

K01250153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250153M0J143

K01250472_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250472M0H105

K01250682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250682M0J105

K01350103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350103M0J143

K01350472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350472M0J143

K01350682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350682M0J143

K01400102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400102M0G079

K01400103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400103M0J1439

K01400103_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400103M0J214

K01400153_M0L220

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400153M0L220

K01400222_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400222M0G105

K01400332_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400332M0H105

K01400472_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400472M0J105

K01400472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400472M0J143

K01400682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400682M0J143

K01450102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450102M0G079

K01450102_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450102M0G105

K01450562_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450562M0J143

4.16.42.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416421xxx

416.84H.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H2xxx

K01100472_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100472M0G079

K01100682_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100682M0G079

K01100103_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100103M0G079

K01100333_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100333M0J105

K01400332_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400332M0J105

K01500222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01500222_M0J143

4.16.42.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416422xxx

4.16.42.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416423xxx

416.84H.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H3xxx

K02063153_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02063153M0G0795

K02160682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02160682M0J1055

K02450222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450222M0J143

K02450332_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450332M0J143

K02450472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450472M0J143

K02450682_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450682M0J214

K02250682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02250682M0J143

K04350822_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K04 سری K04350822M0J143

K04500392_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K04 سری K04500392M0J143

4.16.42.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416424xxx

416.84H.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H4xxx

4.16.42.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416426xxx

416.84H.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H5xx

416.85V.0xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.0xx

416.85V.1xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

416.85V.2xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

416.85V.3xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

416.85V.4xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

416.85V.5xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

416.85V.6xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

416.85Lxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

416.850xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416850xx.x

416.851xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416851xx.x

416.852xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416852xx.x

416.853xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416853xx.x

416.854xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416854xx.x

416.855xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416855xx.x

416.89.05xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168905xx

416.89.07xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168907xx

416.89.09xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168909xx

416.89.11xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168911xx

416.89.12xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168912xx

416.89.14xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168914xx

416.86V.xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 86 PS سری 41686Vxx95

416.86xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 PS سری 41686xx95

416.86xx9.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 P سری 41686xx9x

416.85xxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 B سری 41685xxxx

4.16.42.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416429xxx

416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 83 P سری 41683xxxx

416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 83 P سری 41683xxxx

DC 45 H360

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 360mm

DC 45 H515

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 515mm

DC 45 H700

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 700mm

DC 45 H815

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 815mm

416.88.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416881xxx

416.88.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416882xxx

416.88.3xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416883xxx

416.88.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416884xxx

416.88.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416885xxx

416.88.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416886xxx

416.84H.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H96xx

416.84H.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H9xxx

416.46.3xx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416463xxx

416.46.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416464xxx

416.46.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416465xxx

416.46.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416466xxx

416.46.8xxx

دوکاتی Ducati - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن قدرت سه فاز AC فیلترینگ مدل Modulo XD سری 416468xxx

K13250315000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13250400000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13250500000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13250200000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K13320125000000B2

کندیل Kendeil - خازن سه فاز AC مشخصات:
خازن الکترولیتی سه فاز AC با کاربرد راه انداز موتور سری K13

K01040104_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01040104M0H105

K01200223_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200223M0J143

K01200822_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200822M0J105

LSUC 002R7C 0650F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 650 فارادی برند LS سری 002R7C0650F

LSUC 002R7C 1200F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1200 فارادی برند LS سری 002R7C1200F

LSUC 002R7C 1500F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1500 فارادی برند LS سری 002R7C1500F

LSUC 002R7C 2000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 2000 فارادی برند LS سری 002R7C2000F

LSUC 002R7C 3000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 3000 فارادی برند LS سری 002R7C3000F

LSUC 002R8L 0400F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.8 ولت و 400 فارادی برند LS سری 002R8L 0400F

4.16.84.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416842xxx

4.16.84.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416843xxx

4.16.84.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416844xxx

4.16.84.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416845xxx

4.16.84.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416846xxx

4.16.84.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GP84 سری 416849xxx

K01160103_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01160103M0J105

K01160153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01160153M0J143

K01200333_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01200333M0J214

K01250103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250103M0J143

K01250153_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250153M0J143

K01250472_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250472M0H105

K01250682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01250682M0J105

K01350103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350103M0J143

K01350472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350472M0J143

K01350682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01350682M0J143

K01400102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400102M0G079

K01400103_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400103M0J1439

K01400103_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400103M0J214

K01400153_M0L220

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400153M0L220

K01400222_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400222M0G105

K01400332_M0H105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400332M0H105

K01400472_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400472M0J105

K01400472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400472M0J143

K01400682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400682M0J143

K01450102_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450102M0G079

K01450102_M0G105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450102M0G105

K01450562_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01450562M0J143

4.16.42.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416421xxx

416.84H.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H2xxx

K01100472_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100472M0G079

K01100682_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100682M0G079

K01100103_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100103M0G079

K01100333_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01100333M0J105

K01400332_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01400332M0J105

K01500222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K01 سری K01500222_M0J143

4.16.42.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416422xxx

4.16.42.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416423xxx

416.84H.3xx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H3xxx

K02063153_M0G079

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02063153M0G0795

K02160682_M0J105

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02160682M0J1055

K02450222_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450222M0J143

K02450332_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450332M0J143

K02450472_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450472M0J143

K02450682_M0J214

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02450682M0J214

K02250682_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K02 سری K02250682M0J143

K04350822_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K04 سری K04350822M0J143

K04500392_M0J143

کندیل Kendeil - خازن DC مشخصات:
خازن آلومینیومی الکترولیتی DC مدل K04 سری K04500392M0J143

4.16.42.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416424xxx

416.84H.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H4xxx

4.16.42.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416426xxx

416.84H.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H5xx

416.85V.0xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.0xx

416.85V.1xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.1xx

416.85V.2xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.2xx

416.85V.3xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.3xx

416.85V.4xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.4xx

416.85V.5xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.5xx

416.85V.6xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 85 C سری 41685V.6xx

416.85Lxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 41685Lxx.x

416.850xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416850xx.x

416.851xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416851xx.x

416.852xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416852xx.x

416.853xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416853xx.x

416.854xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416854xx.x

416.855xx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 C سری 416855xx.x

416.89.05xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168905xx

416.89.07xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168907xx

416.89.09xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168909xx

416.89.11xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168911xx

416.89.12xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168912xx

416.89.14xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 89 HC سری 4168914xx

416.86V.xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 86 PS سری 41686Vxx95

416.86xx95

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 PS سری 41686xx95

416.86xx9.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 86 P سری 41686xx9x

4.16.42.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC فیلترینگ مدل GP42 سری 416429xxx

416.85xxx.x

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 85 B سری 41685xxxx

416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 83 P سری 41683xxxx

416.83xxxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DCH 83 P سری 41683xxxx

DC 45 H360

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 360mm

DC 45 H515

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 515mm

DC 45 H700

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 700mm

DC 45 H815

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 45 با ارتفاع 815mm

416.88.1xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416881xxx

416.88.2xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416882xxx

416.88.3xx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416883xxx

416.88.4xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416884xxx

416.88.5xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416885xxx

416.84H.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H96xx

416.88.6xxx

دوکاتی Ducati - خازن DC مشخصات:
خازن قدرت DC مدل DC 88 M سری 416886xxx

416.84H.9xxx

دوکاتی Ducati - خازن تک فاز AC/DC مشخصات:
خازن قدرت تک فاز AC و DC فیلترینگ مدل GPX84 سری 41684H9xxx

LSUC 002R7C 0650F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 650 فارادی برند LS سری 002R7C0650F

LSUC 002R7C 1200F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1200 فارادی برند LS سری 002R7C1200F

LSUC 002R7C 1500F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1500 فارادی برند LS سری 002R7C1500F

LSUC 002R7C 2000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 2000 فارادی برند LS سری 002R7C2000F

LSUC 002R7C 3000F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 3000 فارادی برند LS سری 002R7C3000F

LSUC 002R8L 0400F

ال اس LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.8 ولت و 400 فارادی برند LS سری 002R8L 0400F