نتایج جستجو "دیود"

نتایج جستجو "دیود"

SKN 6000

Semikron - دیوددیسکی مشخصات:
دیود دیسکی 6000 آمپر 600-200 ولت SKN6000

SKKH 15

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 13.5 آمپر 1600-600 ولت SKKH15

SKKQ 800/18E

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E

SKKQ 1200/18E

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E

SKKT 58/16 E

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E

SKKT 92

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92

SKKT 106

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106

SKKT 162

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162

SKKT 172

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172

SKKT 323/18 E

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

SKKT 330

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330

SKKT 570/18 E

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E

SKKT 107/16 E

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E

SKKT 273

Semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول دوبل تریستور سمیکرون 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273

SKKD 46

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD46

SKKD 100

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

SKKD 162

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

SKKD 212/18

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

SKKD 353/18

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

SKKD 380

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

SKKD 701

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 701 آمپر 2200-1200 ولت SKKD701

SKKD 101/16

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

SKKD 15

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

SKKD 260

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

MDQ100

Techsem - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

DBI 25

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 25 آمپر 1800-400 ولت با کیس DBI سری DBI25

MDS100-218H5

Techsem - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100

SKKH 27

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 25 آمپر 1800-800 ولت SKKH 27

SKB 25

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 17 آمپر 1600-100 ولت با کیس G 10b سری SKB25

SKNa 4

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 4 آمپر 1700-1300 ولت SKNa4

SKD 25

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-200 ولت با کیس G 11b سری SKD25

SKKH 42

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 40 آمپر 1800-800 ولت SKKH 42

SKNa 47

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 45 آمپر 5000-3600 ولت SKNa47

SKB 26

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 18 آمپر 2000-200 ولت با کیس G 50a سری SKB26

SKD 26

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-400 ولت با کیس G 50b سری SKD26

SKKH 57

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 50 آمپر 1800-800 ولت SKKH 57

SKNa 102

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 125 آمپر 5000-3600 ولت SKNa102

SKB 30

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G12 سری SKB30

SKD 30

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G13 سری SKD30

SKN 26

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 25 آمپر 1600-400 ولت SKN26

SKKH 72

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 1800-800 ولت SKKH 72

SKB 52

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB52

SKD 33

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 33 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD33

SKKH 92

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 95 آمپر 1800-800 ولت SKKH 92

SKKH 106

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 106 آمپر 1800-800 ولت SKKH106

SKN 45

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 45 آمپر 1600-400 ولت SKN45

SKB 60

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKB60

SKD 51

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس G51 سری SKD51

SKiiP 12NAB066V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB066V1

SKiiP 25NAB066V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 30 آمپری سری SKiiP25NAB066V1

SKiiP 26NAB066V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 50 آمپری سری SKiiP26NAB066V1

SKiiP 11NAB065V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 6 آمپری سری SKiiP11NAB065V1

SKiiP 12NAB065V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB065V1

SKiiP 11AC126V1

Semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11AC126V1

SKiiP 12AC126V1

Semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12AC126V1

SKiiP 24AC126V1

Semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 35 آمپری سری SKiiP24AC126V1

SKiiP 38AC126V2

Semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 105 آمپری سری SKiiP38AC126V2

SKiiP 11NAB126V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11NAB126V1

SKiiP 23NAB126V10

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 25 آمپری سری SKiiP23NAB126V10

SKiiP 35NAB126V1

Semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 50 آمپری سری SKiiP35NAB126V1

SKiiP 12ACC12T4V10

Semikron - IGBT دوازده تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی جفت (دوازده تایی) با فناوری Trench 4 IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12ACC12T4V10

SKN 70

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKN70

SKB 72

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 70 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB72

SKD 53

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 53 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD53

SKN 71

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKN71

SKKH 122

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 129 آمپر 1800-800 ولت SKKH 122

SKD 83

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD83

SKBH 28

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-600 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBH28

SKN 100

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 100 آمپر 1800-400 ولت SKN100

SKKH 132

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 137 آمپر 1800-800 ولت SKKH 132

SKD 31

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 31 آمپر 1600-200 ولت با کیس Semipont 1 سری SKD31

SKBZ 28

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBZ28

SKN 130

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 130 آمپر 1800-400 ولت SKN130

SKKH 162

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 156 آمپر 1800-800 ولت SKKH 162

SKBT 40

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

SKN 240

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 240 آمپر 1800-400 ولت SKN 240

SKKH 250

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 250 آمپر 1800-1200 ولت SKKH 250

SKCH 28

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKCH28

SKCH 40

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKCH40

SKD 82

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 80 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKD82

SKN 300

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 300 آمپر 1600-400 ولت SKN 300

SKKH 273

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKH 273

SKD 100

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKD100

SKKH 330

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 305 آمپر 1800-800 ولت SKKH330

SKN 320

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 320 آمپر 1600-400 ولت SKN 320

SKD 110

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

SKN 60F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKN60F

SKKH 460

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 460 آمپر 2200-1600 ولت SKKH 460

SKD 145

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1800-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKD145

SKKH 57 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 50 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 57 H4

SKN 135F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKN135F

SKD 160

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 205 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD160

SKN 136F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKN136F

SKD 210

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 207 آمپر 1800-900 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD210

SKKH 72 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 72 H4

SKN 140F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN140F

SKDH 115

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH115

SKN 141F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN141F

SKKH 132 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 128 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 132 H4

SKDH 145

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH145

SKKH 162 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 143 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 162 H4

SKR 26

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 25 آمپر 1600-400 ولت SKR26

SKDT 60

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 60 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKDT60

SKR 70

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKR70

SKKH 58/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 55 آمپر 1600 ولت SKKH 58/16 E

SKDT 115

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT115

SKKH 107/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 119 آمپر 1600 ولت SKKH 107/16 E

SKR 71

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKR71

SKDT 145

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT145

SKKH 172/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 175 آمپر 1600 ولت SKKH 172/16 E

SKR 100

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 100 آمپر 1800-400 ولت SKR100

SKR 130

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 130 آمپر 1800-400 ولت SKR130

SKKH 215/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 215 آمپر 1600 ولت SKKH 215/16 E

SKD146/..-L105

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

SKKH 172/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 175 آمپر 1800 ولت SKKH 172/18 E

SKR 240

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 240 آمپر 1800-400 ولت SKR240

SKD116/..-L105

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

SKKH 215/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 215 آمپر 1800 ولت SKKH 215/18 E

SKR 300

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 300 آمپر 1600-400 ولت SKR300

SKR 320

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 320 آمپر 1600-400 ولت SKR320

SKD116/..-L140

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

SKKH 323/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 320 آمپر 1800 ولت SKKH323/18 E

SKDH116/..L140

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

SKR 60F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKR60F

SKKH 570/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 570 آمپر 1800 ولت SKKH 570/18 E

SKDH146/..-L105

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

SKKH 280/22 E H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 252 آمپر 2200 ولت SKKH 280/22 E H4

SKR 136F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKR136F

SKDH146/..-L140

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

SKR 141F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKR141F

SKiiP 28ANB16V1

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

SKiiP 39ANB16V1

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1

SEMiX291D16s

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 232 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX291D16s

SEMiX501D17Fs

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 494 آمپر 1700 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX501D17Fs

SEMiX241DH16s

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 298 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX241DH16s

SKN 6000

Semikron - دیوددیسکی مشخصات:
دیود دیسکی 6000 آمپر 600-200 ولت SKN6000

SKKH 15

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 13.5 آمپر 1600-600 ولت SKKH15

SKKD 46

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD46

SKKD 100

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

SKKD 162

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

SKKD 212/18

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

SKKD 353/18

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

SKKD 380

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

SKKD 701

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 701 آمپر 2200-1200 ولت SKKD701

SKKD 101/16

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

SKKD 15

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

SKKD 260

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

MDQ100

Techsem - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

DBI 25

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 25 آمپر 1800-400 ولت با کیس DBI سری DBI25

MDS100-218H5

Techsem - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100

SKKH 27

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 25 آمپر 1800-800 ولت SKKH 27

SKB 25

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 17 آمپر 1600-100 ولت با کیس G 10b سری SKB25

SKNa 4

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 4 آمپر 1700-1300 ولت SKNa4

SKD 25

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-200 ولت با کیس G 11b سری SKD25

SKKH 42

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 40 آمپر 1800-800 ولت SKKH 42

SKNa 47

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 45 آمپر 5000-3600 ولت SKNa47

SKB 26

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 18 آمپر 2000-200 ولت با کیس G 50a سری SKB26

SKD 26

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-400 ولت با کیس G 50b سری SKD26

SKKH 57

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 50 آمپر 1800-800 ولت SKKH 57

SKNa 102

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 125 آمپر 5000-3600 ولت SKNa102

SKB 30

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G12 سری SKB30

SKD 30

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G13 سری SKD30

SKN 26

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 25 آمپر 1600-400 ولت SKN26

SKKH 72

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 1800-800 ولت SKKH 72

SKB 52

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB52

SKD 33

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 33 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD33

SKKH 92

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 95 آمپر 1800-800 ولت SKKH 92

SKKH 106

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 106 آمپر 1800-800 ولت SKKH106

SKN 45

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 45 آمپر 1600-400 ولت SKN45

SKB 60

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKB60

SKD 51

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس G51 سری SKD51

SKN 70

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKN70

SKB 72

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 70 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB72

SKD 53

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 53 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD53

SKN 71

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKN71

SKKH 122

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 129 آمپر 1800-800 ولت SKKH 122

SKD 83

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD83

SKBH 28

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-600 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBH28

SKN 100

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 100 آمپر 1800-400 ولت SKN100

SKKH 132

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 137 آمپر 1800-800 ولت SKKH 132

SKD 31

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 31 آمپر 1600-200 ولت با کیس Semipont 1 سری SKD31

SKBZ 28

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBZ28

SKN 130

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 130 آمپر 1800-400 ولت SKN130

SKKH 162

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 156 آمپر 1800-800 ولت SKKH 162

SKBT 40

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

SKN 240

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 240 آمپر 1800-400 ولت SKN 240

SKKH 250

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 250 آمپر 1800-1200 ولت SKKH 250

SKCH 28

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKCH28

SKCH 40

Semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKCH40

SKD 82

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 80 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKD82

SKN 300

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 300 آمپر 1600-400 ولت SKN 300

SKKH 273

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKH 273

SKD 100

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKD100

SKKH 330

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 305 آمپر 1800-800 ولت SKKH330

SKN 320

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 320 آمپر 1600-400 ولت SKN 320

SKD 110

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

SKN 60F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKN60F

SKKH 460

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 460 آمپر 2200-1600 ولت SKKH 460

SKD 145

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1800-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKD145

SKKH 57 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 50 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 57 H4

SKN 135F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKN135F

SKD 160

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 205 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD160

SKN 136F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKN136F

SKD 210

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 207 آمپر 1800-900 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD210

SKKH 72 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 70 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 72 H4

SKN 140F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN140F

SKDH 115

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH115

SKKH 132 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 128 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 132 H4

SKN 141F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN141F

SKDH 145

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH145

SKKH 162 H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 143 آمپر 2200-2000 ولت SKKH 162 H4

SKR 26

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 25 آمپر 1600-400 ولت SKR26

SKDT 60

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 60 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKDT60

SKKH 58/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 55 آمپر 1600 ولت SKKH 58/16 E

SKR 70

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKR70

SKDT 115

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT115

SKKH 107/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 119 آمپر 1600 ولت SKKH 107/16 E

SKR 71

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 70 آمپر 1600-400 ولت SKR71

SKDT 145

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT145

SKKH 172/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 175 آمپر 1600 ولت SKKH 172/16 E

SKR 100

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 100 آمپر 1800-400 ولت SKR100

SKR 130

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 130 آمپر 1800-400 ولت SKR130

SKKH 215/16 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 215 آمپر 1600 ولت SKKH 215/16 E

SKD146/..-L105

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

SKKH 172/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 175 آمپر 1800 ولت SKKH 172/18 E

SKR 240

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 240 آمپر 1800-400 ولت SKR240

SKD116/..-L105

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

SKKH 215/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 215 آمپر 1800 ولت SKKH 215/18 E

SKR 300

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 300 آمپر 1600-400 ولت SKR300

SKR 320

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 320 آمپر 1600-400 ولت SKR320

SKD116/..-L140

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

SKKH 323/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 320 آمپر 1800 ولت SKKH323/18 E

SKDH116/..L140

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

SKR 60F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 60 آمپر 1700-1200 ولت SKR60F

SKKH 570/18 E

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 570 آمپر 1800 ولت SKKH 570/18 E

SKDH146/..-L105

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

SKKH 280/22 E H4

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور 252 آمپر 2200 ولت SKKH 280/22 E H4

SKR 136F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 135 آمپر 1200-800 ولت SKR136F

SKDH146/..-L140

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

SKR 141F

Semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود پیچی 140 آمپر 1700-1200 ولت SKR141F

SKiiP 28ANB16V1

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

SKiiP 39ANB16V1

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1

SEMiX291D16s

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 232 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX291D16s

SEMiX501D17Fs

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 494 آمپر 1700 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX501D17Fs

SEMiX241DH16s

Semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 298 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX241DH16s

SKKD 46

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD46

SKKD 100

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

SKKD 162

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

SKKD 212/18

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

SKKD 353/18

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

SKKD 380

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

SKKD 701

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 701 آمپر 2200-1200 ولت SKKD701

SKKD 101/16

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

SKKD 15

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

SKKD 260

Semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دوبل دیود سمیکرون 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

MDQ100

Techsem - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

MDS100-218H5

Techsem - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100

SKKH 92

Semikron - دیود - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 95 آمپر 1800-800 ولت SKKH 92