نتایج جستجو "دیود"

نتایج جستجو "دیود"

پل دیود MDQ100

تکسم Techsem - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودتکسم تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت سری MDQ100

دیود پیچی SKNa 4

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 4 آمپر 1700-1300 ولت SKNa4

پل دیود DBI 25

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 25 آمپر 1800-400 ولت با کیس DBI سری DBI25

پل دیود MDS100-218H5

تکسم Techsem - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودتکسم سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100

دیود پیچی SKN 45

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 45 آمپر 1600-400 ولت SKN45

دیود پیچی SKNa 47

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 45 آمپر 5000-3600 ولت SKNa47

پل دیود SKB 60

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 60 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKB60

پل دیود SKD 25

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 20 آمپر 1600-200 ولت با کیس G 11b سری SKD25

پل دیود SKD 33

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 33 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD33

دیود پیچی SKN 240

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 240 آمپر 1800-400 ولت SKN 240

پل دیود SKBZ 28

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBZ28

پل دیود SKD 83

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 83 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD83

پل دیود SKDT 60

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 60 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKDT60

دیود پیچی SKN 136F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 135 آمپر 1200-800 ولت SKN136F

پل دیود SKBT 40

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

پل دیود SKD 160

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 205 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD160

پل دیود SKDT 115

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT115

دیود پیچی SKN 135F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 135 آمپر 1200-800 ولت SKN135F

پل دیود SKCH 40

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 40 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKCH40

پل دیود SKD 110

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

دوبل دیود SKKD 46

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 47 آمپر 1600 ولت SKKD46

دیود پیچی SKN 300

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 300 آمپر 1600-400 ولت SKN 300

پل دیود SKD 100

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 100 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKD100

دوبل دیود SKKD 100

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

دیود پیچی SKR 240

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 240 آمپر 1800-400 ولت SKR240

پل دیود SKDT 145

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT145

دوبل دیود SKKD 162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

پل دیود SKiiP 28ANB16V1

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

پل دیود SKCH 28

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKCH28

دیود پیچی SKN 26

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 25 آمپر 1600-400 ولت SKN26

دوبل دیود SKKD 101/16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

دوبل دیود SKKE162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162

دوبل دیود SKKE 21216H2

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 213 آمپر 1600ولت SKKE 21216H2

دیود پیچی SKR 300

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 300 آمپر 1600-400 ولت SKR300

دیود دیسکی SKN 6000

سمیکرون semikron - دیوددیسکی مشخصات:
دیود دیسکی سمیکرون با جریان 6000 آمپر 600-200 ولت SKN6000

دوبل دیود SKKD 212/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

دوبل دیود SKKD 353/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

دوبل دیود SKKD 380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

دوبل دیود SKKD 15

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

دوبل دیود SKKD 260

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

دیود فست SKKD 205F06

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 205 آمپر 600ولت SKKD 205F06

دیود فست SKKE 301F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 300 آمپر 1200ولت SKKE 301F12

دیود فست SKKE 310F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 310 آمپر 1200ولت SKKE 310F12

دیود فست SKKE 600F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 600 آمپر 1200ولت SKKE 600F12

دوبل دیود SKKD 26

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26

دوبل دیودSKKD 81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1800ولت SKKD 81

دوبل دیود SKKE81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1600ولت SKKE 81

دوبل دیود SKKE380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 1200-1600ولت SKKE380

دوبل دیود SKKD81 H4

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 2000-2200ولت SKKD81 H4

دیود فست SKKD 42F

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 42 آمپر 1200-1400ولت SKKD 42F

دیود فست SKKD 105F16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 105 آمپر 1600 ولت SKKD105F16

دیود فست SKKD 150F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 150 آمپر 1200ولت SKKD 150F12

پل دیود SKB 25

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 17 آمپر 1600-100 ولت با کیس G 10b سری SKB25

پل دیود SKB 26

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 18 آمپر 2000-200 ولت با کیس G 50a سری SKB26

پل دیود SKD 26

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 20 آمپر 1600-400 ولت با کیس G 50b سری SKD26

دیود پیچی SKNa 102

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 125 آمپر 5000-3600 ولت SKNa102

پل دیود SKB 30

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G12 سری SKB30

پل دیود SKD 30

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G13 سری SKD30

پل دیود SKB 52

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB52

پل دیود SKD 51

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس G51 سری SKD51

دیود پیچی SKN 70

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 70 آمپر 1600-400 ولت SKN70

پل دیود SKB 72

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 70 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB72

پل دیود SKD 53

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 53 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD53

دیود پیچی SKN 71

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 70 آمپر 1600-400 ولت SKN71

پل دیود SKBH 28

سمیکرون semikron - پل دیود تک فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون تک فاز 28 آمپر 1400-600 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBH28

دیود پیچی SKN 100

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 100 آمپر 1800-400 ولت SKN100

پل دیود SKD 31

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 31 آمپر 1600-200 ولت با کیس Semipont 1 سری SKD31

دیود پیچی SKN 130

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 130 آمپر 1800-400 ولت SKN130

پل دیود SKD 82

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 80 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKD82

دیود پیچی SKN 320

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 320 آمپر 1600-400 ولت SKN 320

دیود پیچی SKN 60F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 60 آمپر 1700-1200 ولت SKN60F

پل دیود SKD 145

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 145 آمپر 1800-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKD145

پل دیود SKD 210

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 207 آمپر 1800-900 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD210

دیود پیچی SKN 140F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN140F

پل دیود SKDH 115

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH115

دیود پیچی SKN 141F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 140 آمپر 1700-1200 ولت SKN141F

پل دیود SKDH 145

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH145

دیود پیچی SKR 26

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 25 آمپر 1600-400 ولت SKR26

دیود پیچی SKR 70

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 70 آمپر 1600-400 ولت SKR70

دیود پیچی SKR 71

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 70 آمپر 1600-400 ولت SKR71

دیود پیچی SKR 100

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 100 آمپر 1800-400 ولت SKR100

دیود پیچی SKR 130

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 130 آمپر 1800-400 ولت SKR130

پل دیود SKD146/..-L105

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

پل دیود SKD116/..-L105

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

دیود پیچی SKR 320

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 320 آمپر 1600-400 ولت SKR320

پل دیود SKD116/..-L140

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

پل دیود SKDH116/..L140

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

دیود پیچی SKR 60F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 60 آمپر 1700-1200 ولت SKR60F

پل دیود SKDH146/..-L105

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

دیود پیچی SKR 136F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 135 آمپر 1200-800 ولت SKR136F

پل دیود SKDH146/..-L140

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

دیود پیچی SKR 141F

سمیکرون semikron - دیود پیچی مشخصات:
دیود سمیکرون پیچی با جریان 140 آمپر 1700-1200 ولت SKR141F

پل دیود SKiiP 39ANB16V1

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1

پل دیود SEMiX291D16s

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 232 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX291D16s

پل دیود SEMiX501D17Fs

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 494 آمپر 1700 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX501D17Fs

پل دیود SEMiX241DH16s

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 298 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX241DH16s

ماژول تریستور SKKT 132

سمیکرون semikron - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 137 آمپر 800-1800ولت SKKT132

ماژول تریستور SKKQ 800/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E

دوبل تریستور SKKT 58/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E

تریستور دیسکی Y70KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 2160 آمپر 2500-1900 ولت Y70KKG

دوبل تریستور SKKT 106

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106

دوبل تریستور SKKT 162

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162

تریستور دیسکی Y76KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 2790 آمپر 2500-1900 ولت Y76KKG

دوبل تریستور SKKT 323/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

تریستور دیسکی Y89KPJ

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فرکانس شبکه 3230 آمپر 4200-3100 ولت Y89KPJ

دوبل تریستور SKKT 330

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330

تریستور دیسکی Y89KKG

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 3800 آمپر 2500-1900 ولت Y89KKG

دوبل تریستور SKKT 107/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E

دوبل تریستور SKKT 570/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E

ماژول تریستور SKKQ 1200/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E

دوبل تریستور SKKT 92

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92

دوبل تریستور SKKT 172

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172

دوبل تریستور SKKT 273

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1800ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 3000

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 3080 آمپر 1800 ولت SKKQ 3000

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1800 ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 1500

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1500 آمپر 1800 ولت SKKQ 1500

دوبل تریستور SKKT 15

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15

دوبل تریستور SKKT 27

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27

دوبل تریستور SKKT 27B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27B

دوبل تریستور SKKT 42

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42

دوبل تریستور SKKT 42B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42B

دوبل تریستور SKKT 57

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57

دوبل تریستور SKKT 57B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57B

دوبل تریستور SKKT 58B16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600ولت SKKT 58B16 E

دوبل تریستور SKKT 72B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 70 آمپر 800-1800ولت SKKT 72B

فیوز تندسوز D330191 کد DN000UB69V400

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر D330191 کد DN000UB69V400

فیوز تندسوز K330036 کد DN000UB69V80

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر K330036 کد DN000UB69V80

فیوز تندسوز L330037 کد DN000UB69V100

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 100 آمپری نامبر L330037 کد DN000UB69V100

فیوز تندسوز M330038 کد DN000UB69V125

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 125 آمپری نامبر M330038 کد DN000UB69V125

فیوز تندسوز N330039 کد DN000UB69V160

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 160 آمپری نامبر N330039 کد DN000UB69V160

فیوز تندسوز P330040 کد DN000UB69V200

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر P330040 کد DN000UB69V200

فیوز تندسوز Q330041 کد DN000UB69V250

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری نامبر Q330041 کد DN000UB69V250

فیوز تندسوز V330114 کد DN000UB69V350

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 350 آمپری نامبر V330114 کد DN000UB69V350

فیوز تندسوز A330027 کد DN000UB69V200V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر A330027 کد DN000UB69V200V

فیوز تندسوز B330028 کد DN000UB69V250V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری B330028 کد DN000UB69V250V

فیوز تندسوز C330029 کد DN000UB69V315V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 315 آمپری نامبر C330029 کد DN000UB69V315V

فیوز تندسوز E330192 کد DN000UB69V400V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر E330192 کد DN000UB69V400V

فیوز تندسوز W330023 کد DN000UB69V80V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر W330023 کد DN000UB69V80V

SKiiP 12ACC12T4V10

سمیکرون semikron - IGBT دوازده تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی جفت (دوازده تایی) با فناوری Trench 4 IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12ACC12T4V10

تریستور دیسکی Y60KKE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فست دیسکی 1750 آمپر 1800-800 ولت Y60KKE

تریستور دیسکی Y76KPE

تکسم Techsem - تریستور دیسکی مشخصات:
تریستور تکسم مدل تریستور فرکانس شبکه 4040 آمپر 1800-1100 ولت Y76KPE