نتایج جستجو "دیود تریستور"

نتایج جستجو "دیود تریستور"

ماژول تریستور SKKT 132

سمیکرون semikron - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 137 آمپر 800-1800ولت SKKT132

ماژول تریستور SKKQ 800/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 800 آمپر 1800 ولت SKKQ800/18E

دوبل تریستور SKKT 58/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600 ولت SKKT58/16 E

دوبل تریستور SKKT 106

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 106 آمپر 1800-800 ولت SKKT106

دوبل تریستور SKKT 162

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 156 آمپر 1800-800 ولت SKKT162

دوبل تریستور SKKT 323/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 320 آمپر 1800 ولت SKKT 323/18 E

دوبل تریستور SKKT 330

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 305 آمپر 1800-800 ولت SKKT 330

دوبل دیود SKKD 46

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 47 آمپر 1600 ولت SKKD46

دوبل تریستور SKKT 107/16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 119 آمپر 1600 ولت SKKT107/16E

دوبل دیود SKKD 100

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 100 آمپر 1800-400 ولت SKKD100

دوبل تریستور SKKT 570/18 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 570 آمپر 1800 ولت SKKT570/18E

دوبل دیود SKKD 162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 2200-800 ولت SKKD162

دوبل دیود SKKD 101/16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

دوبل دیود SKKE162

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 195 آمپر 800-2200ولت SKKE 162

دوبل دیود SKKE 21216H2

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 213 آمپر 1600ولت SKKE 21216H2

ماژول تریستور SKKQ 1200/18E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1225 آمپر 1800 ولت SKKQ1200/18E

دوبل تریستور SKKT 92

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1800-800 ولت SKKT92

دوبل تریستور SKKT 172

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 175 آمپر 1800-1400 ولت SKKT 172

دوبل تریستور SKKT 273

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 273 آمپر 1800-1200 ولت SKKT273

دوبل دیود SKKD 212/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 212 آمپر 1800 ولت SKKD212/18

دوبل دیود SKKD 353/18

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 350 آمپر 1800 ولت SKKD353/18

دوبل دیود SKKD 380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 2200-800 ولت SKKD380

دوبل دیود SKKD 15

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 14 آمپر 1600-600 ولت SKKD15

دوبل دیود SKKD 260

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 260 آمپر 2200-800 ولت SKKD260

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1800ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 3000

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 3080 آمپر 1800 ولت SKKQ 3000

ماژول تریستور SKKQ 560

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 560 آمپر 1800 ولت SKKQ 560

ماژول تریستور SKKQ 1500

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (تریستور آنتی پارالل) 1500 آمپر 1800 ولت SKKQ 1500

دوبل تریستور SKKT 15

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 13.5 آمپر 600-1600ولت SKKT 15

دوبل تریستور SKKT 27

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27

دوبل تریستور SKKT 27B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 25 آمپر 800-1600ولت SKKT 27B

دوبل تریستور SKKT 42

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42

دوبل تریستور SKKT 42B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 40 آمپر 800-1800ولت SKKT 42B

دوبل تریستور SKKT 57

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57

دوبل تریستور SKKT 57B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 50 آمپر 800-1800ولت SKKT 57B

دوبل تریستور SKKT 58B16 E

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 55 آمپر 1600ولت SKKT 58B16 E

دوبل تریستور SKKT 72B

سمیکرون semikron - دوبل تریستور مشخصات:
ماژول تریستور سمیکرون (دوبل تریستور) 70 آمپر 800-1800ولت SKKT 72B

دیود فست SKKD 42F

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 42 آمپر 1200-1400ولت SKKD 42F

دیود فست SKKD 105F16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 105 آمپر 1600 ولت SKKD105F16

دیود فست SKKD 150F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 150 آمپر 1200ولت SKKD 150F12

دیود فست SKKD 205F06

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 205 آمپر 600ولت SKKD 205F06

دیود فست SKKE 301F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 300 آمپر 1200ولت SKKE 301F12

دیود فست SKKE 310F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 310 آمپر 1200ولت SKKE 310F12

دیود فست SKKE 600F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 600 آمپر 1200ولت SKKE 600F12

دوبل دیود SKKD 26

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 31 آمپر 1200-1600ولت SKKD 26

دوبل دیودSKKD 81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1800ولت SKKD 81

دوبل دیود SKKD81 H4

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 2000-2200ولت SKKD81 H4

دوبل دیود SKKE81

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 82 آمپر 800-1600ولت SKKE 81

دوبل دیود SKKE380

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 380 آمپر 1200-1600ولت SKKE380