نتایج جستجو "فیوز"

نتایج جستجو "فیوز"

FR10GG50V2

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GG50V2-D213098

FR10GR69V32

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GR69V32-H1014583

FR10AM50V1

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 1A سری FR10AM50V1-F217171

CNN150DIN

برند فراز (مرسن) - لیفتراکی مشخصات:
فیوز عمومی AC/DC لیفتراکی با جریان 150A سری CNN150DIN-P228840E

PC33UD69V12CD1A

برند فراز (مرسن) - کاردی مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V12CD1A-B300266

PC73UD10C1000TF

برند فراز (مرسن) - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با با جریان 1000A سری PC73UD10C1000TF-V300513

CMS101

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 10x38 سری CMS101-T305020

MR45SPL

برند فراز (مرسن) - پایه فیوز مشخصات:
کلیپس (پایه) فیوزهای استوانه ای سری MR45SPL-S210236

فیوز D330191 کد DN000UB69V400

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 400 آمپر آیتم نامبر D330191 کد DN000UB69V400

MS7V1-5

برند فراز (مرسن) - میکروسوئیچ مشخصات:
میکروسوئیچ با ولتاژ 1500 ولتی سری MS7V1-5 - J310002

FR10GG50V2

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GG50V2-D213098

FR10GG50V6

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 6A سری FR10GG50V6-K215128

FR22GG50V125

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 125A سری FR22GG50V125-J219773

FR10GG50V10

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 10A سری FR10GG50V10-S218194

FR10GG50V4

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 4A سری FR10GG50V4-X213598

FR10GG40V32

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GG40V32-A214107

FR10GG50V16

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10GG50V16-G200750

FR14GG50V50

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز عمومی AC استوانه ای با جریان 50A سری FR14GG50V50-Z219235

FR10GR69V32

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10GR69V32-H1014583

FR10GR69V2

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 2A سری FR10GR69V2-Q1014567

FR10GR69V25

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 25A سری FR10GR69V25-F1014581

FR10GR69V20

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 20A سری FR10GR69V20- E1014580

FR10GR69V16

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10GR69V16- D1014579

FR10GR69V10

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 10A سری FR10GR69V10- A1014576

FR10GR69V30

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 30A سری FR10GR69V30- G1014582

FR27UQ69V160T

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز تندسوز AC استوانه ای با جریان 160A سری FR27UQ69V160T-X076311

FR10AM50V1

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 1A سری FR10AM50V1-F217171

FR10AM50V16

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 16A سری FR10AM50V16-F214618

FR10AM40V32

برند فراز (مرسن) - استوانه ای مشخصات:
فیوز کندسوز AC استوانه ای با جریان 32A سری FR10AM40V32-J218715

CNN150DIN

برند فراز (مرسن) - لیفتراکی مشخصات:
فیوز عمومی AC/DC لیفتراکی با جریان 150A سری CNN150DIN-P228840E

BS17GB69V63

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز تندسوز AC کف خواب با جریان 63A سری BS17GB69V63-G220967

BS17UB69V100

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز تندسوز AC کف خواب با جریان 100A سری BS17UB69V100-L220971

PC33UD69V12CD1A

برند فراز (مرسن) - کاردی مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V12CD1A-B300266

PC73UD10C1000TF

برند فراز (مرسن) - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با با جریان 1000A سری PC73UD10C1000TF-V300513

PC33UD69V1250TF

برند فراز (مرسن) - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 1250A سری PC33UD69V1250TF-D300084C

PC32UD69V900TF

برند فراز (مرسن) - پیچ خور مشخصات:
فیوز تندسوز AC پیچ خور با جریان 900A سری PC32UD69V900TF-Q300072C

CMS101

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 10x38 سری CMS101-T305020

CMS102

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی دو پل با سایز 10x38 سری CMS102-W305022

CMS103

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی سه پل با سایز 10x38 سری CMS103-X305023

CMS1422PAK

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی با قابلیت اتصال چند فاز سری CMS1422PAK-Z218223

CMS221M

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 22x58 سری CMS221M-S331078

CMS221

برند فراز (مرسن) - جافیوزی مشخصات:
جافیوزی تک پل با سایز 22x58 سری CMS221-T331079

MR45SPL

برند فراز (مرسن) - پایه فیوز مشخصات:
کلیپس (پایه) فیوزهای استوانه ای سری MR45SPL-S210236

فیوز D330191 کد DN000UB69V400

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 400 آمپر آیتم نامبر D330191 کد DN000UB69V400

فیوز K330036 کد DN000UB69V80

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 80 آمپر آیتم نامبر K330036 کد DN000UB69V80

فیوز L330037 کد DN000UB69V100

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 100 آمپر آیتم نامبر L330037 کد DN000UB69V100

فیوز N330039 کد DN000UB69V160

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 160 آمپر آیتم نامبر N330039 کد DN000UB69V160

فیوز P330040 کد DN000UB69V200

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 200 آمپر آیتم نامبر P330040 کد DN000UB69V200

فیوز Q330041 کد DN000UB69V250

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 250 آمپر آیتم نامبر Q330041 کد DN000UB69V250

فیوز V330114 کد DN000UB69V350

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 350 آمپر آیتم نامبر V330114 کد DN000UB69V350

فیوز A330027 کد DN000UB69V200V

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 200 آمپر آیتم نامبر A330027 کد DN000UB69V200V

فیوز B330028 کد DN000UB69V250V

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 250 آمپر آیتم نامبر B330028 کد DN000UB69V250V

فیوز C330029 کد DN000UB69V315V

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 315 آمپر آیتم نامبر C330029 کد DN000UB69V315V

فیوز M330038 کد DN000UB69V125

برند فراز (مرسن) - کف خواب مشخصات:
فیوز فست فراز 690 ولت 125 آمپر آیتم نامبر M330038 کد DN000UB69V125