نتایج جستجو "پل دیود"

نتایج جستجو "پل دیود"

MDQ100

تکسم Techsem - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

MDS100-218H5

تکسم Techsem - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100

DBI 25

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 25 آمپر 1800-400 ولت با کیس DBI سری DBI25

SKB 25

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 17 آمپر 1600-100 ولت با کیس G 10b سری SKB25

SKD 25

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-200 ولت با کیس G 11b سری SKD25

SKB 26

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 18 آمپر 2000-200 ولت با کیس G 50a سری SKB26

SKD 26

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-400 ولت با کیس G 50b سری SKD26

SKB 30

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G12 سری SKB30

SKD 30

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G13 سری SKD30

SKB 52

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB52

SKD 33

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 33 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD33

SKB 60

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKB60

SKD 51

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس G51 سری SKD51

SKB 72

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 70 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB72

SKD 53

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 53 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD53

SKBH 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-600 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBH28

SKD 83

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD83

SKD 31

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 31 آمپر 1600-200 ولت با کیس Semipont 1 سری SKD31

SKBZ 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBZ28

SKBT 40

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

SKCH 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKCH28

SKCH 40

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKCH40

SKD 82

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 80 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKD82

SKD 100

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKD100

SKD 110

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

SKD 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1800-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKD145

SKD 160

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 205 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD160

SKD 210

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 207 آمپر 1800-900 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD210

SKDH 115

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH115

SKDH 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH145

SKDT 60

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 60 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKDT60

SKDT 115

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT115

SKDT 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT145

SKD146/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

SKD116/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

SKD116/..-L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

SKDH116/..L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

SKDH146/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

SKDH146/..-L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

SKiiP 28ANB16V1

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

SKiiP 39ANB16V1

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1

SEMiX291D16s

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 232 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX291D16s

SEMiX501D17Fs

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 494 آمپر 1700 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX501D17Fs

SEMiX241DH16s

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 298 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX241DH16s

MDQ100

تکسم Techsem - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

MDS100-218H5

تکسم Techsem - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100

DBI 25

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 25 آمپر 1800-400 ولت با کیس DBI سری DBI25

SKB 25

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 17 آمپر 1600-100 ولت با کیس G 10b سری SKB25

SKD 25

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-200 ولت با کیس G 11b سری SKD25

SKB 26

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 18 آمپر 2000-200 ولت با کیس G 50a سری SKB26

SKD 26

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 20 آمپر 1600-400 ولت با کیس G 50b سری SKD26

SKB 30

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G12 سری SKB30

SKD 30

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 30 آمپر 1600-200 ولت با کیس G13 سری SKD30

SKB 52

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB52

SKD 33

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 33 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD33

SKB 60

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 60 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKB60

SKD 51

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 50 آمپر 1800-400 ولت با کیس G51 سری SKD51

SKB 72

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 70 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKB72

SKD 53

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 53 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD53

SKBH 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-600 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBH28

SKD 83

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1800-400 ولت با کیس G55 سری SKD83

SKD 31

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 31 آمپر 1600-200 ولت با کیس Semipont 1 سری SKD31

SKBZ 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKBZ28

SKBT 40

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1400-800 ولت با کیس Semipont 2 سری SKBT40

SKCH 28

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 28 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 1 سری SKCH28

SKCH 40

سمیکرون semikron - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 40 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKCH40

SKD 82

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 80 آمپر 1800-400 ولت با کیس Semipont 3 سری SKD82

SKD 100

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKD100

SKD 110

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD110

SKD 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1800-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKD145

SKD 160

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 205 آمپر 1800-800 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD160

SKD 210

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 207 آمپر 1800-900 ولت با کیس Semipont 4 سری SKD210

SKDH 115

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH115

SKDH 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDH145

SKDT 60

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 60 آمپر 1400-400 ولت با کیس Semipont 2 سری SKDT60

SKDT 115

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT115

SKDT 145

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 145 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 5 سری SKDT145

SKD146/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

SKD116/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

SKD116/..-L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

SKDH116/..L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

SKDH146/..-L105

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

SKDH146/..-L140

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود تریستور سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

SKiiP 28ANB16V1

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

SKiiP 39ANB16V1

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1

SEMiX291D16s

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 232 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX291D16s

SEMiX501D17Fs

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 494 آمپر 1700 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX501D17Fs

SEMiX241DH16s

سمیکرون semikron - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 298 آمپر 1600 ولت با کیس SEMiX13 سری SEMiX241DH16s

MDQ100

تکسم Techsem - تک فاز مشخصات:
پل دیود تک فاز 100 آمپر 1800-600 ولت برند تکسم سری MDQ100

MDS100-218H5

تکسم Techsem - سه فاز مشخصات:
پل دیود سه فاز 100 آمپر 1600-800 ولت برند تکسم سری MDS100