نتایج جستجو "igbt"

نتایج جستجو "igbt"

آی جی بی تی SKM400GA12T4

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون تکی با ولتاژ 1200 و جریان 400 آمپری سری Igbt SKM400

آی جی بی تی SKM150GB12T4

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 150 آمپری سری Igbt SKM150

آی جی بی تی SKM50GB12T4

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 50 آمپری سری Igbt SKM50

آی جی بی تی SKM150GB12T4G

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 150 آمپری سری Igbt SKM150

آی جی بی تی SKM300GA12T4

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون تکی با ولتاژ 1200 و جریان 300 آمپری سری Igbt SKM300

آی جی بی تی SKM75GB12T4

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 75 آمپری سری Igbt SKM75

آی جی بی تی SKM100GB12T4

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 100 آمپری سری Igbt SKM100

آی جی بی تی SKM600GA12T4

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون تکی با ولتاژ 1200 و جریان 600 آمپری سری SKM600

آی جی بی تی SKM200GB12T4

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 200 آمپری سری Igbt SKM200

آی جی بی تی FGW75N60HD

فوجی الکتریک Fuji - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی تکی فست با جریان 75 آمپری و ولتاژ 600 ولتی سری FGW75N60HD

آی جی بی تی SKM300GB12T4

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دوبل با ولتاژ 1200 و جریان 300 آمپری سری Igbt SKM300

آی جی بی تی 7MBR50UA120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 50 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR50UA

آی جی بی تی SK 60 GAL 125

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 50 آمپری سری SK60GAL125

آی جی بی تی 7MBR75U4B120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 75 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR75U4B

آی جی بی تی SK 50 GAL 065

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 60 آمپری سری SK50GAL065

آی جی بی تی 2MBI300VH-120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 300 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI300VH

آی جی بی تی SKiiP 11AC126V1

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11AC126V1

آی جی بی تی SKiiP 11NAB126V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11NAB126V1

آی جی بی تی FGW40N120HD

فوجی الکتریک Fuji - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی تکی فست با جریان 40 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری FGW40N120HD

آی جی بی تی 2MBI300VB-060-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) ، آی جی بی تی 300 آمپری و ولتاژ 600 ولتی سری igbt 2MBI300VB

آی جی بی تی SKiiP 12AC126V1

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12AC126V1

آی جی بی تی SKiiP 25NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 30 آمپری سری SKiiP25NAB066V1

آی جی بی تی 2MBI300U2B-060

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 300 آمپری و ولتاژ 600 ولتی سری 2MBI300U2B

آی جی بی تی SKiiP 24AC126V1

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 35 آمپری سری SKiiP24AC126V1

آی جی بی تی SKiiP 11NAB065V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 6 آمپری سری SKiiP11NAB065V1

آی جی بی تی 2MBI75U4A-120

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 75 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI75U4A

آی جی بی تی 2MBI200U4B-120

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 200 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI200U4B

آی جی بی تی 2MBI150U4A-120

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 150 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI150U4A

آی جی بی تی 2MBI200VH-120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 200 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI200VH

آی جی بی تی 2MBI450VH-120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 450 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI450VH

آی جی بی تی 2MBI600VE-120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 600 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 2MBI600VE

آی جی بی تی 7MBR100U4B120

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 75 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR100U4B

آی جی بی تی 2MBI400U2B-060

فوجی الکتریک Fuji - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی دو تایی (دوبل) با جریان 400 آمپری و ولتاژ 650 ولتی سری 2MBI400U2B

آی جی بی تی 6MBI50VA-120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی شش تایی با جریان 50 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 6MBI50VA

آی جی بی تی 7MBR25VA120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 25 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR25VA

آی جی بی تی 7MBR35VA120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 35 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR35VA

آی جی بی تی SK 50 GAR 065

سمیکرون semikron - IGBT تکی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون تکی با فناوری NPT IGBT (Ultrafast) و جریان 60 آمپری سری SK50GAR065

آی جی بی تی SK 75 GB 12T4 T

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دو تایی (نیم پل) با فناوری IGBT 4 (Trench) و جریان 75 آمپری سری SK75GB12T4T

آی جی بی تی SK 75 GB 066 T

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دو تایی (نیم پل) با فناوری IGBT 3 (Trench) و جریان 75 آمپری سری SK75GB066T

آی جی بی تی SK 100 GB 12T4 T

سمیکرون semikron - IGBT دوتایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون دو تایی (نیم پل) با فناوری IGBT 4 (Trench) و جریان 75 آمپری سری SK100GB12T4T

آی جی بی تی SKiiP 38AC126V2

سمیکرون semikron - IGBT شش تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون شش تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 105 آمپری سری SKiiP38AC126V2

آی جی بی تی SKiiP 12NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB066V1

آی جی بی تی SKiiP 26NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 50 آمپری سری SKiiP26NAB066V1

آی جی بی تی SKiiP 12NAB065V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB065V1

آی جی بی تی SKiiP 23NAB126V10

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 25 آمپری سری SKiiP23NAB126V10

آی جی بی تی SKiiP 35NAB126V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 50 آمپری سری SKiiP35NAB126V1

SKiiP 12ACC12T4V10

سمیکرون semikron - IGBT دوازده تایی مشخصات:
ماژول IGBT شش تایی جفت (دوازده تایی) با فناوری Trench 4 IGBTs و جریان 15 آمپری سری SKiiP12ACC12T4V10

دوبل دیود SKKD 46

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 47 آمپر 1600 ولت SKKD46

پل دیود SKiiP 28ANB16V1

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 83 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP2 سری SKiiP 28ANB16V1

دوبل دیود SKKD 101/16

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
ماژول دیودسمیکرون (دوبل دیود) 134 آمپر 1600 ولت SKKD101/16

ماژول تریستور SKKT 132

سمیکرون semikron - تریستور مشخصات:
ماژول دیود تریستور سمیکرون 137 آمپر 800-1800ولت SKKT132

SKHI 21A R

سمیکرون semikron - درایور IGBT مشخصات:
درایور آی جی بی تی 8 آمپر 1200ولت SKHI 21A R

پرشر سوئیچ RP2N

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با رنج فشار 0 الی 100 بار و عملکرد دیافراگم سری سوئیچ فشار بخار RP2N

پرشر سوئیچ RPPN4

بامر Baumer - سوییچ کنترل فشار مشخصات:
پرشر سوئیچ بامر با ماکزیمم فشار 1، 80 و 100 بار و عملکرد دیافراگم Viton سری سوئیچ فشار بخار RPPN4

دیود فست SKKD 150F12

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 150 آمپر 1200ولت SKKD 150F12

دیود فست SKKD 205F06

سمیکرون semikron - دوبل دیود مشخصات:
دیود فست سمیکرون (ماژول دیود) 205 آمپر 600ولت SKKD 205F06

فیوز تندسوز D330191 کد DN000UB69V400

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر D330191 کد DN000UB69V400

فیوز تندسوز K330036 کد DN000UB69V80

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر K330036 کد DN000UB69V80

فیوز تندسوز L330037 کد DN000UB69V100

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 100 آمپری نامبر L330037 کد DN000UB69V100

فیوز تندسوز N330039 کد DN000UB69V160

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 160 آمپری نامبر N330039 کد DN000UB69V160

فیوز تندسوز M330038 کد DN000UB69V125

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 125 آمپری نامبر M330038 کد DN000UB69V125

فیوز تندسوز P330040 کد DN000UB69V200

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر P330040 کد DN000UB69V200

فیوز تندسوز Q330041 کد DN000UB69V250

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری نامبر Q330041 کد DN000UB69V250

فیوز تندسوز V330114 کد DN000UB69V350

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 350 آمپری نامبر V330114 کد DN000UB69V350

فیوز تندسوز A330027 کد DN000UB69V200V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 200 آمپری نامبر A330027 کد DN000UB69V200V

فیوز تندسوز B330028 کد DN000UB69V250V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 250 آمپری B330028 کد DN000UB69V250V

فیوز تندسوز C330029 کد DN000UB69V315V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 315 آمپری نامبر C330029 کد DN000UB69V315V

فیوز تندسوز E330192 کد DN000UB69V400V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 400 آمپری نامبر E330192 کد DN000UB69V400V

فیوز تندسوز W330023 کد DN000UB69V80V

فراز (مرسن) Ferraz - فیوز کف خواب مشخصات:
فیوز ac فراز تندسوز (فست) کف خواب با 690 ولت ولتاژ و جریان 80 آمپری نامبر W330023 کد DN000UB69V80V

پل دیود SKD146/..-L105

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD146/..-L105

پل دیود SKD116/..-L105

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L105

پل دیود SKD116/..-L140

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKD116/..-L140

پل دیود SKDH116/..L140

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 110 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH116/..L140

پل دیود SKDH146/..-L105

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L105

پل دیود SKDH146/..-L140

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 140 آمپر 1600-1200 ولت با کیس Semipont 6 سری SKDH146/..-L140

پل دیود SKiiP 39ANB16V1

سمیکرون semikron - پل دیود سه فاز مشخصات:
پل دیودسمیکرون سه فاز 124 آمپر 1600 ولت با کیس MiniSKiiP3 سری SKiiP 39ANB16V1