EAO

EAO

شرکت EAO یک کمپانی سوییسی است که از سال 1974 تاسیس شده و یکی از تولیدکنندگان برتر در زمینه طراحی و تولید انواع سوئیچ و سلکتور، صفحه کلید، المان های کنترل پیشرفته، واحدهای کنترل کامل HMI و سیستم‌های HMI با کیفیت بالا در سرتاسر جهان می‌باشد. این سوئیچ و کلیدها در سیستم‌های حمل و نقل ریلی پیشرفته کاربرد بسزایی داردو در انواع پوش باتن، کله قارچی، کلید استاپ، توقف اضطراری و سلکتور سوئیچ عرضه می‌شود.
بازرگانی راد الکتریک بین الملل عرضه کننده سوئیچ و سلکتورهای برند EAO در ایران می‌باشد.

EAO

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

series 2

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 3

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 3

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 4

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 4

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 4

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 4

EAO - پوش باتن مشخصات:

series 4

EAO - کله قارچی مشخصات:

series 4

EAO - کله قارچی مشخصات:

series 4

EAO - کله قارچی مشخصات:

series 4

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 61

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 61

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 71

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 71

EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 4

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 44

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 44

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 45

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 55

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 61

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 61

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 84

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 2

EAO - زنگ اخبار مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - سوئیچ کلید خور مشخصات:

series 4

EAO - سوئیچ کلید خور مشخصات: