اسپکترول spectrol

اسپکترول spectrol

اسپکترول spectrol

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

ولوم ده دور 1کیلو اهم 534B102

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 1000 اهم سری 5341102

ولوم ده دور 10 کیلو اهم 534B103

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 10000 اهم سری 5341103

ولوم ده دور 100کیلو اهم 534B104

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 100000 اهم سری 5341104

ولوم ده دور 100 اهم 534B101

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 100 اهم سری 5341101

ولوم ده دور200 اهم534B201

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 200 اهم سری 5341201

ولوم ده دور 500 اهم534B501

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 500 اهم سری 5341501

ولوم ده دور 2کیلو اهم 534B202

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 2000 اهم سری 5341202

ولوم ده دور 5کیلو اهم 534B502

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 5000 اهم سری 5341502

ولوم ده دور 20کیلو اهم 534B203

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 20000 اهم سری 5341203

ولوم ده دور 50کیلو اهم 534B503

اسپکترول spectrol - پتانسیومتر ده دور مشخصات:
ولوم ده دور (روتاری پتانسیومتر ده دور) چرخشی دو وات با مقاومت 50000 اهم سری 5341503