TT Electronic

TT Electronic

TT Electronic

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

ABW1

TT Electronic - پتانسیومتر تک دور مشخصات:
پتانسیومتر (ولوم) تک دور چرخشی سری ABW1

ABW1 50KR

TT Electronic - پتانسیومتر تک دور مشخصات:
پتانسیومتر (ولوم) تک دور چرخشی با مقاومت 50K سری ABW1