کلید پوش باتن

یک پوش باتن، یک مکانیسم سوئیچ ساده برای کنترل برخی فعالیت های یک ماشین یا فرآیند است. دکمه ها به طور کل از یک جنس سخت (معمولا پلاستیک یا فلز) ساخته شده اند. سطح دکمه ها معمولا یا صاف و مسطح هستند و یا به نحوی طراحی شده اند که دست و انگشت انسان به راحتی بر روی آن ها قرار بگیرد و آن را فشار بدهد. دکمه ها معمولا به صورت ارادی کار می کنند. اما آن هایی که دقیقا هم به صورت ارادی کار نمی¬کنند (بر اساس طبیعت فیزیکی شان) نیاز به یک فنر برای برگشتن به حالت قبل از فشرده شدن دارند.

کلید پوش باتن

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

series 2

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 3

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 3

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 4

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 4

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 4

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 4

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 18

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 18

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 18

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 18

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 44

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 44

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 44

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 45

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 45

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 45

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 51

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 56

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 56

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 56

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 57

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 82

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 84

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 84

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات:

series 92

برند EAO - کلید پوش باتن مشخصات: