سلکتور سوئیچ

نوع دیگری از کلید های صنعتی کلید های سلکتوری می¬باشد.این کلید ها را می¬توانید در حالتهای مختلف در صنعت یافت نمایید. این کلید ها می¬توانند در چندین وضعیت باشند.از این کلید ها می¬توان در کنترل سرعت موتور ها و یا تغییر حالت کاری دستگاه از حالت اتوماتیک به دستی و یا بالعکس استفاده کرد. این کلید ها را می¬توانید در حالتهای مختلف در صنعت یافت نمایید.

سلکتور سوئیچ

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

series 4

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 4

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 61

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 61

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 71

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات:

series 71

برند EAO - سلکتور سوئیچ مشخصات: