توقف اضطراری

این پوش باتن ها، دکمه های توقف اضطراری نامیده می شوند. این سرهای قارچی شکل همچنین در کارهایی که نیاز به پوشیدن دستکش دارند هم استفاده می شوند. به عنوان یک کمک برای اپراتورها و کاربران در استفاده های صنعتی و تجاری، یک نور آزمایشی معمولا برای جلب توجه کاربر در نظر گرفته می شود و اگر دکمه فشرده شود، بازخورد آن به صورت نور به کاربر اطلاع داده می شود. معمولا این نور در وسط پوش باتن تعبیه می شود و یک لنز به جای صفحه مرکزی سخت موجود در وسط پوش باتن قرار داده می¬شود.

توقف اضطراری

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

series 4

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 4

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 44

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 44

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 45

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 55

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 61

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 61

EAO - توقف اضطراری مشخصات:

series 84

EAO - توقف اضطراری مشخصات: