کلید استپ

کلید استپ

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات:

series 4

EAO - کلید استپ مشخصات: