IGBT هفت تایی

IGBT هفت تایی

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

آی جی بی تی 7MBR50UA120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 50 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR50UA

آی جی بی تی 7MBR75U4B120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 75 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR75U4B

آی جی بی تی SKiiP 11NAB126V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 8 آمپری سری SKiiP11NAB126V1

آی جی بی تی SKiiP 25NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 30 آمپری سری SKiiP25NAB066V1

آی جی بی تی SKiiP 11NAB065V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 6 آمپری سری SKiiP11NAB065V1

آی جی بی تی 7MBR25VA120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 25 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR25VA

آی جی بی تی 7MBR35VA120-50

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 35 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR35VA

آی جی بی تی 7MBR100U4B120

فوجی الکتریک Fuji - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT فوجی هفت تایی با جریان 75 آمپری و ولتاژ 1200 ولتی سری 7MBR100U4B

آی جی بی تی SKiiP 12NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB066V1

آی جی بی تی SKiiP 26NAB066V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری IGBT3 (Trench) و جریان 50 آمپری سری SKiiP26NAB066V1

آی جی بی تی SKiiP 12NAB065V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری NPT IGBT و جریان 10 آمپری سری SKiiP12NAB065V1

آی جی بی تی SKiiP 23NAB126V10

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 25 آمپری سری SKiiP23NAB126V10

آی جی بی تی SKiiP 35NAB126V1

سمیکرون semikron - IGBT هفت تایی مشخصات:
ماژول IGBT سمیکرون هفت تایی با فناوری Fast Trench IGBTs و جریان 50 آمپری سری SKiiP35NAB126V1