کاشکه kaschke

کاشکه kaschke

شرکت کاشکه در سال 1955 در آلمان تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه تولید انواع فریت ها و ذغال جوش های صنعتی آغاز کرد. از جمله ویژگی‌های مهم محصولات این شرکت می توان به پکیج های فشرده و چگالی شار بالا اشاره کرد. از جمله کاربردهای فریت و ذغال جوش‌ها در صنایع ذوب و پروفیل سازی به عنوان ماده مصرفی ذکر کرد.
بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده انحصاری محصولات Kaschke در ایران می باشد.

کاشکه kaschke

جریان
مقاومت
DC/AC
نوع
فاز
جستجو

KR

کاشکه kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش بدون شیار و بدون سوراخ مدل KR

KRS

کاشکه kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش شیاردار و بدون سوراخ مدل KRS

KRF

کاشکه kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش بدون شیار و بدون سوراخ دو طرفه تخت مدل KRF

KRH

کاشکه kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش بدون شیار و سوراخ دار مدل KRH

KRSH

کاشکه kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش شیاردار و سوراخ دار مدل KRSH

U 13/5

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U13.5

U 15/6.7

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U15/6.7

U 20/7.5

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U20/7.5

U 25/13

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U25/13

U 46/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U46/28

U 80/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U80/25

U 93/16/76

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/16/76

I 93/16/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/16/28

E 6.3/2

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E6.3/2

E 8/2

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E8/2

E 10/3

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E10/3

E 13/4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E13/4 (EF 12.6/3.7)

E 15/4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E15/4

E 16/5

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E16/5 (EF 16/4.7)

E 16/6/7.4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E16/6/7.4

U 93/20/76

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/20/76

EFS 16/7/12

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS16/7/12

I 93/20/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/20/28

E 20/6

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E20/6 (EF 20/5.9)

U 93/30/76

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/30/76

E 20/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E20/11

I 93/30/28

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/30/28

E 20/9/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E20/9/11

U 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 100/25

E 25/7

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E25/7 (EF 25/7.5)

I 100/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 100/25

E 25/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E25/11

U 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 126/20

EFS 25/13/13

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS25/13/13

I 126/20

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 126/60

E 30/7

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E30/7 (E 30/7.3)

U 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 130/25

EFS 30/11/15

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS30/11/15

I 130/25

کاشکه kaschke - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 130/25

E 32/9

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E32/9 (EF 32/9.5)

E 36/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل (E 36/11.5) E36/11

EFS 36/27/19.5

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS36/27/19.5

E 42/15

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E42/15

E 42/20

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E42/20

E 55/21

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E55/21

E 65/27

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E65/27

E 70/32

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E70/32

E 80/20

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E80/20

E 100/28

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E100/28