هسته های E و EFS

هسته های E و EFS

هسته های E و EFS

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

E 6.3/2

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E6.3/2

E 8/2

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E8/2

E 10/3

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E10/3

E 13/4

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E13/4 (EF 12.6/3.7)

E 15/4

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E15/4

E 16/5

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E16/5 (EF 16/4.7)

E 16/6/7.4

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E16/6/7.4

EFS 16/7/12

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS16/7/12

E 20/6

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E20/6 (EF 20/5.9)

E 20/11

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E20/11

E 20/9/11

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E20/9/11

E 25/7

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E25/7 (EF 25/7.5)

E 25/11

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E25/11

EFS 25/13/13

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS25/13/13

E 30/7

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E30/7 (E 30/7.3)

EFS 30/11/15

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS30/11/15

E 32/9

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E32/9 (EF 32/9.5)

E 36/11

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل (E 36/11.5) E36/11

EFS 36/27/19.5

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته EFS شکل مدل EFS36/27/19.5

E 42/15

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E42/15

E 42/20

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E42/20

E 55/21

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E55/21

E 65/27

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E65/27

E 70/32

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E70/32

E 80/20

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E80/20

E 100/28

برند کاشکه - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت هسته E شکل مدل E100/28