هسته های E و EFS

هسته های E و EFS

فریت با هسته E و EFS

فریت‌هایی که با هسته E یا EFS تعریف می‌شوند ، به طور مشترک دارای ویژگی مشترک از جمله رنج فرکانسی از 10 هرتز تا 500 کیلو هرتز می‌باشد، و بسته به متغیرهایی مانند: استاندارد جنس ماده، ضریب هسته، طول مسیر موثر مغناطیسی، سطح مقطع موثر مغناطیسی، حجم موثر مغناطیسی به پارت نامبرهای مختلفی تقسیم بندی شده اند.

کاربرد هریک از فریت‌ها

  • ترنسدیوسرها و ترانسفورماتورها با قدرت کم تا متوسط
  • چوک‌های حالت مشترک
  • فناوری سیگنال کوچک

 

بازرگانی راد الکتریک بین الملل تنها نماینده فریت کاشکه در ایران انواع فریت را در مدل فریت هسته I، فریت هسته U و انواع هسته فریت در مدل فریت هسته E ، فریت هسته EFS با امکان خرید فریت و فروش فریت با قیمت فریت مناسب و کیفیت مناسب به تمام مشتریان عرضه می‌کند.

هسته های E و EFS

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

فریت کاشکه E 6.3/2

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E6.3/2

فریت کاشکه E 8/2

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E8/2

فریت کاشکه E 10/3

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E10/3

فریت کاشکه E 13/4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E13/4 (EF 12.6/3.7)

فریت کاشکه E 15/4

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E15/4

فریت کاشکه E 16/5

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E16/5 (EF 16/4.7)

فریت کاشکه E 20/6

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E20/6 (EF 20/5.9)

فریت کاشکه E 20/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E20/11

فریت کاشکهE 20/9/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E20/9/11

فریت کاشکه E 25/7

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E25/7 (EF 25/7.5)

فریت کاشکهE 25/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E25/11

فریت کاشکه E 30/7

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E30/7 (E 30/7.3)

فریت کاشکه E 32/9

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E32/9 (EF 32/9.5)

فریت کاشکه E 36/11

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل (E 36/11.5) E36/11

فریت کاشکه E 42/15

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E42/15

فریت کاشکه E 42/20

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E42/20

فریت کاشکه E 55/21

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E55/21

فریت کاشکه E 65/27

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E65/27

فریت کاشکه E 70/32

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E70/32

فریت کاشکه E 80/20

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E80/20

فریت کاشکه E 100/28

کاشکه kaschke - هسته های E و EFS مشخصات:
فریت کاشکه فریت هسته E شکل مدل E100/28