هسته های U و I

هسته های U و I

هسته های U و I

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

U 13/5

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U13.5

U 15/6.7

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U15/6.7

U 20/7.5

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U20/7.5

U 25/13

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U25/13

U 46/28

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U46/28

U 80/25

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U80/25

U 93/16/76

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/16/76

I 93/16/28

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/16/28

U 93/20/76

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/20/76

I 93/20/28

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/20/28

U 93/30/76

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 93/30/76

I 93/30/28

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 93/30/28

U 100/25

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 100/25

I 100/25

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 100/25

U 126/20

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 126/20

I 126/20

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 126/60

U 130/25

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته U شکل مدل U 130/25

I 130/25

برند کاشکه - هسته های U و I مشخصات:
فریت هسته I شکل مدل I 130/25