ابرخازن

ابرخازن

ابرخازن

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

LSUC 002R7C 0650F

LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 650 میکروفارادی برند LS سری 002R7C0650F

LSUC 002R7C 1200F

LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1200 میکروفارادی برند LS سری 002R7C1200F

LSUC 002R7C 1500F

LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 1500 میکروفارادی برند LS سری 002R7C1500F

LSUC 002R7C 2000F

LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 2000 میکروفارادی برند LS سری 002R7C2000F

LSUC 002R7C 3000F

LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.7 ولت و 3000 میکروفارادی برند LS سری 002R7C3000F

LSUC 002R8L 0400F

LS - ابرخازن مشخصات:
ابرخازن استوانه ای 2.8 ولت و 400 میکروفارادی برند LS سری 002R8L 0400F