میکروسوئیچ

میکروسوئیچ

میکروسوئیچ

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

MS3V1-5

Mersen/Ferraz - میکروسوئیچ مشخصات:
میکروسوئیچ با ولتاژ 1000 ولتی سری MS3V1-5 - X310014

MS7V1-5

Mersen/Ferraz - میکروسوئیچ مشخصات:
میکروسوئیچ با ولتاژ 1500 ولتی سری MS7V1-5 - J310002