ذغال جوش

ذغال جوش

ولتاژ
جریان
ظرفیت
مقاومت
توان
AC/DC
فاز
برند
سرعت
فرکانس

KR

Kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش بدون شیار و بدون سوراخ مدل KR

KRS

Kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش شیاردار و بدون سوراخ مدل KRS

KRF

Kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش بدون شیار و بدون سوراخ دو طرفه تخت مدل KRF

KRH

Kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش بدون شیار و سوراخ دار مدل KRH

KRSH

Kaschke - ذغال جوش مشخصات:
ذغال جوش شیاردار و سوراخ دار مدل KRSH