سوئیچ و سلکتور

سوئیچ و سلکتور

از سلکتور برای انتخاب و اتصال چند کانال به یک کانال استفاده می‌شود. و بیشترین استفاده آن در منابع ولتاژ پله‌ای می‌باشد که انتخاب ولتاژهای مختلف برای ترمینال خروجی توسط این سلکتورها انجام می شود.

زیرگروه مورد نظر خود را انتخاب کنید